Parama iš Lenkijos, skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

_____________________________________________________________________________

Mieli tėvai (globėjai, rūpintojai)!

Aktuali informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2023-2024 m. m.

https://vilnius.lt/lt/2023/06/27/mazas-pajamas-gaunantys-vilnieciai-kvieciami-kreiptis-del-paramos-mokiniams/

Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

–          el. būdu www.spis.lt;

–          atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);

–          užpildytą ir el. kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

–          užpildytą prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;

–          dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų prašymo.

_____________________________________________________________________________

Prasidėjus vasarai svarbu pasirūpinti kasmetiniu profilaktiniu vaiko sveikatos patikrinimu, tai puiki prevencinė priemonė siekiant išvengti ligų ir palaikyti gerą vaiko sveikatos būklę.

Kartą metuose profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas šeimos gydytoją bei gydytoją-odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ parengta informacija (žr. pav. „Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas“).

Pasirūpinkite savo vaiko gerove jau dabar!

„Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas“

________________________________________________________________________

smurtas2-PLAKATAS

 

 

_________________________________________________________________________

Adaptacija pirmokams rekomendacijos tevams

__________________________________________________________________________

Mieli tėveliai,

Kviečiame skirti 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio Vilniaus lopšeliui-darželiui “Berželis”.

Prašymą galima pateikti tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainę

http://deklaravimas.vmi.lt pasirinkus skiltį Deklaravimas-Pildyti formą-FR0512

Formos užpildymui būtina nurodyti mūsų įstaigos kodą – 190026120

Taip pat galite susipažinti su papildoma informacija mūsų svetainės skiltyje – https://www.berzelis.lt/parama/

Suteikta parama bus panaudota darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, ugdymo priemonių įsigijimui, naujų ugdymo metodų diegimui.

Dėmesio, prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 1 d.

Dėkojame.

_____________________________________________________________________

Gerbiami tėveliai,

Pranešame, kad nuo 2023 m. kovo 11 d. įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašome susipažinti bei vadovautis šiuo naujuoju teisės aktu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488

Esminiai Tvarkos aprašo punktų pakeitimai: 

– Prioritetų sutikrinimo metu prieš vaikų grupių formavimą (kovo 11-17 d.) tėvai negali registruoti ir koreguoti prašymų Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (6 punktas).

– Tėvai, norintys toje pačioje įstaigoje pakeisti grupę iš vienos ugdomosios kalbos į kitą, prašymus dėl perkėlimo turi teikti per sistemą bendra tvarka, ne įstaigos vadovui (9 punktas).

– Gavus vietą įstaigoje, tėvams nereikia įstaigos administracijai pateikti gimimo liudijimo kopijos/vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimo (30 punktas).

– Nelankytas dienas tėvai pateisina įstaigos nustatyta tvarka. Teisės akte neapibrėžiama, kas yra pateisinamos priežastys (42 punktas).

– Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį su tėvais, jei vaikas nelanko darželio ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti prieš tai atvejį apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje (43 punktas).

 

Taip pat informuojame, kad š. m. kovo 21 d. pradėtas vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Pažymime, kad per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus įstaigai apie nepasirašymo laiku pateisinančias priežastis, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

____________________________________________________________________________

INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2017-2018 M. GIMIMO VAIKŲ TĖVAMS

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau – PU) pakeitimai:

* PU gali būti teikiamas vaikams, kai jiems tais metais sukanka 5 iki balandžio 30 d. ar iki rugsėjo 1 d.;

* PU negali būti teikiamas vėliau nei vaikui tais metais sukanka 6 metai;

* Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo;

* Jei vaikui PU teiktas anksčiau, tai po metų, įvertinus vaiko pasiekimus, rekomenduojama PU kartoti, arba tęsti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą;

* Tėvams, kai PU buvo ankstintas, nesutikus su mokytojo pateikta išvada dėl PU kartojimo ar mokymosi tęsimo pagal pradinio ugdymo programą, vaiko pasiekimai vertinami pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje ir gaunama rekomendacija dėl PU kartojimo antrus metus arba ugdymo pirmoje klasėje.

* Prašymai raštu nuo 2023 m. sausio 2 iki 31 d. dėl PU teikiami darželio direktoriui:

– Vaikas 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo (jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti metais PU);

– Jei vaikas 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą (PPT) dėl vaiko brandos PU, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai.

Dėl vaikų, gimusių 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. ugdymosi pagal PU – rekomenduojama taip pat kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. mažėja pasirinkimo galimybių ir nustatoma, kad priešmokyklinis ugdymas bus pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos vaikui yra suėję 5 metai, išskyrus kelias išimtis. Atitinkamai vaikai, kuriems iki balandžio 30 d. sueina 6 metai, pradeda ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, t.y. pradeda lankyti mokyklą.

______________________________________________________________________________

Infografikas dėl poilsio laiko organizavimo

_______________________________________________________________________________

Informacija apie smurto prevenciją: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/smurto-artimoje-aplinkoje-prevencija?lang=lt

_____________________________________________________________________________

Gerbiami bendruomenės nariai,

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (ne vėliau kaip iki sausio 30 d.) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai, kuri, įvertinusi direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir įstaigos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo.

Prašau įvertinti mano ir jūsų visų bendrus darbus 😉

Vadovo metų veiklos ataskaita 2022

______________________________________________________________________

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELĮ PASIKEITIMŲ

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.

Pakeistas Aprašo 11 punktas:

 1. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:

11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;

11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai;

11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;

11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;

11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos;

11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje);

11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);

11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);

11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

11.3.10. kitų priežasčių.“

Atsižvelgiant į Aprašo nuostatas, prašome patikslinti Jūsų įstaigose nustatytas tvarkas dėl mokesčio už darželį taikymo bei informuoti apie pasikeitimus įstaigos bendruomenę.

Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”.

1-1711 sprendimas.docx (2)

____________________________________________________________________________

PARAMA IŠ LENKIJOS

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

_______________________________________________________________________

 

Lopšelio-darželio “Berželis” 2022-2023 m.m. prioritetai

PRIORITETAI-2022-2023

_________________________________________________________________________

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),

Atkreipiame dėmesį į Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitimus

Vaikų-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprašo-pasikeitimai-2022-09-08-1

__________________________________________________________________________

Norime Jus informuoti, jei Jūsų vaikas serga lėtine neinfekcine liga (pvz.; cukriniu diabetu, bronchine astma, atopiniu dermatitu ar kt. ligomis) ir jam reikalinga pagalba  darželyje (vartoti vaistus, laikytis gydytojo rekomendacijų mitybai ar kt.), kreipkitės į darželio visuomenės sveikatos specialistę dėl individualios pagalbos ugdytiniui savirūpos plano sudarymo. Pagalba savirūpai organizuojama atsižvelgiant į vaiko poreikius ir gydytojo rekomendacijas, paprašius tėvams.

Kilus daugiau klausimų, prašome kreiptis į ugdymo įstaigos administraciją arba visuomenės sveikatos specialistę.

rastine@berzelis.vilnius.lm.lt

viktorija.stercer@vvsb.lt

Likite sveiki!

______________________________________________________________________

Šios grupės startuoja nuo rugsėjo 29 d. Laikas būtų ketvirtadieniais nuo 10.30 iki 13.00 val.

Taip pat pozityvios tėvystės kursus rengia organizacija “Gelbėkit vaikus”. Galima registruotis šiuo el. paštu: informacija@savethechildren.org arba per nuorodą: https://gelbekitvaikus.lt/ka-mes-veikiame/pozityvi-tevyste/

__________________________________________________________________________

Mieli tėveliai!

Rugpjūčio 31 d., 10.00 val. kviečiame visus vaikučius atsisveikinti su vasara ir pasitikti naujus mokslo metus!!! Renginys vyks lauko scenoje (darželio teritorijoje).

_____________________________________________________________________________

Gerbiami tėveliai/globėjai,

Primename, kad nepamirštumėte pasirūpinti kasmetiniu vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją ir gydytoją odontologą.

Į ugdymo įstaigą nešti popierinės sveikatos patikros išrašo nereikia, užtenka gydytojo užpildytos formos (forma Nr. 027-1/a).

Likite sveiki.

Visuomenės sveikatos specialistė Viktorija

_____________________________________________________________________________

Mieli tėveliai!

Labai džiaugiamės, kad lankysite mūsų darželį! Rugpjūčio 22-26 d. Jus pakvies į tėvų susirinkimą Jūsų grupės pedagogai, susirinkime aptarsime visus Jums rūpimus klausimus ir suderinsime, nuo kurios dienos pradėsite lankyti darželį.

Gražios vasaros.

 

Уважаемые родители,

Мы очень рады, что в скором времени будете посещать наш сад! 22-30 августа педагоги вашей группы пригласят Вас на родительское собрание, во время которого мы ответим на все Вас интересующие вопросы согласуем даты, когда Ваш ребёнок сможет начать посещать сад.

Красивого лета!

______________________________________________________________________________

Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą (nauja redakcija nu 2022-07-01)

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ-AR_2022-07-01

____________________________________

Apie vaikų adaptaciją lopšelyje-darželyje

Vaikas pokyčių kelyje: kaip padėti adaptuotis darželyje?

Artėjant naujų mokslo metų sezonui, labai laukiame atvykstančių naujai priimtų mažylių, tačiau taip pat nerimaujame dėl neišvengiamos adaptacijos laikotarpio. Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta jam pradėjus lankyti darželį. Suprantame, kad šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties.

DARŽELIS: būtinybė ar galimybė?

Augdamas namuose vaikas daug laiko praleidžia su suaugusiais žmonėmis: mama, tėčiu, močiute, seneliu, aukle. Taip formuojami ir ugdomi bendravimo su suaugusiaisiais įgūdžiai. Tačiau labai svarbūs ir bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai, nes vaikui reikia draugų, reikia turėti su kuo žaisti ir taip po truputį tapti savarankiškesniam, drąsesniam, pasitikinčiam savimi bei gebančiam įveikti netikėtumus. Todėl darželio lankymas – gebėjimas atsiskirti nuo tėvų, prisitaikymas prie naujų taisyklių ir pasikeitusios aplinkos, bendra veikla su kitais vaikais – yra unikali ir labai svarbi patirtis.

Darželį lankantys vaikai pirmiausia turi unikalią galimybę bendrauti ir mokytis iš bendraamžių. Jie ateina iš skirtingų šeimų, atsineša įvairius elgesio ir bendravimo modelius, įvairią patirtį, skirtingos apimties ir nevienodo stiliaus žodyną, todėl jų patirtis tampa itin įvairiapusiška ir turtinga.
Darželyje vaikai susitinka su įvairiais suaugusiais žmonėmis, perteikiančiais visuomenės normas ir taisykles, todėl greičiau išmoksta tinkamai elgtis (arba bent ja teoriškai tai supranta).
Darželį lankantys vaikai kasdien dalyvauja įvairioje ugdomojoje veikloje. Todėl atsižvelgiant į amžių, individualumą ir galimybes lavinamos penkios pagrindinės jų kompetencijos: socialinė, komunikavimo, pažinimo, meninė ir sveikatos saugojimo.
Darelyje yra daug skirtingų erdvių (koridoriai, rūbinė, grupės erdvė, muzikos salė, specialistų kabinetai ir pan.), todėl susipažindamas su jomis vaikas įveikia naujovių iššūkį, mokosi lanksčiai prisitaikyti prie pokyčių, įgyja patirties, praplečia asmeninę erdvę, tampa drąsesnis ir labiau pasitikintis savimi.
Darželyje gausu įvairių vaiko raidą atitinkančių priemonių ir žaislų, todėl sudaromos platesnės galimybės rinktis, eksperimentuoti, žaisti ir pažinti savo pomėgius.
Įvairialypė dienotvarkė, reguliarus sveikatai palankus valgiaraštis, reglamentuotas poilsio laikas – tai bendra ikimokyklinio ugdymo įstaigos kasdienybė, prie kurios tenka prisitaikyti kiekvienam darželinukui.

Pradėjęs lankyti darželį vaikas susiduria su pokyčiais, iššūkiais ir jaučia didelę įtampą. Todėl natūralu, kad kuriam laikui gali pasikeisti jo elgesys ir emocijos. Vieni vaikai tampa aktyvesni, judresni, jų nuotaika nuolat kinta, kiti, priešingai, būna netipiškai pasyvūs: atsisako bendrauti, slopina emocijas, renkasi stebėtojo vaidmenį.

DARŽELIS IR NAMAI – dvi skirtingos erdvės.

Adaptacijos pradžioje dauguma vaikų verkia išsiskirdami su tėvais, atsisako maisto, kai kurie skundžiasi pilvo skausmais, prasčiau miega. Kartais pasitaiko pykinimo, nevalingo šlapinimosi ar tuštinimosi atvejų, be aiškios priežasties pakyla temperatūra. paprastai laikui bėgant šie simptomai švelnėja, rimsta ir išnyksta.
Pastebime, kad darželyje geriausiai jaučiasi tie vaikai, kurių tėvai padeda jiems suprasti: darželyje ir namuose gyvenimas skiriasi. Supažindinkite su šiais skirtumais mažylį prieš jam pradedant lankyti darželį bei vis pakartokite jau pradėjus. Jūsų pagalba namuose – ypač svarbi.
Labiausiai pagalbos reikia suvokti, kad:
darželyje suaugusiųjų dėmesiu būtina dalytis su kitais vaikais;
darželyje reikia nuosekliau nei namuose laikytis dienotvarkės ir kitų taisyklių;
darželyje reikia dalytis žaislais;
tėvai su manimi draugauja visada, o draugai gali ir nenorėti – juk jie renkasi.

Kiek laiko užtrunka adaptacija?

Adaptacijos procesas gali užtrukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Tai priklauso nuo vaiko amžiaus ir individualių savybių bei pasiruošimo lankyti darželį. Jei po dviejų – trijų mėnesių vaikas negali priprasti prie pasikeitimų, rekomenduojame pasikonsultuoti su specialistais arba atidėti darželio lankymą. Reikia prisiminti, kad po ilgos pertraukos jau pripratęs prie darželio vaikas gali ir vėl patirti sunkumų.

Jūsų dėmesiui: informacija, suteiksianti daugiau žinių ir aiškumo, ruošiantis darželiui.

VAIKO_ADAPTACIJA

Rekomendacijos tėvams

Vaikų adaptacija darželyje: https://www.youtube.com/watch?v=m-eWMGG7ocI

____________________________________

Socialinė parama mokiniams 2022–2023 mokslo metais

Kviečiame nuo liepos 1 d. teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 mokslo metais.

Mokiniams gali būti teikiamos dvi paramos rūšys: nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir parama mokinio reikmenims įsigyti (92 Eur per kalendorinius metus).

Ši parama (tiek nemokamas maitinimas, tiek parama mokinio reikmenims įsigyti) gali būti teikiama, jeigu pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 220.50 Eur. Yra taikomos išimtys, kai šeimoje yra trys ir daugiau vaikų, arba susiduriama su liga, nelaimingu atsitikimu, socialine rizika, tuomet atvejis vertinamas individualiai. Išsamiau su sąlygomis galite susipažinti čia.

Nemokamas maitinimas

Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs ugdymo įstaigose bus organizuojami be atskirto tėvų prašymo. Tėvai (globėjai) turi teisę tiek atsisakyti šios paramos (per mokyklos administraciją), tiek vėl kreiptis dėl jos skyrimo.

Teisė gauti nemokamą maitinimą suteikiama ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal bendrojo, suaugusiųjų ugdymo programas. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o abiturientams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymą nemokamam maitinimui gauti galima pateikti nuo liepos 1 d., o dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje nuo gegužės 1 d.

Parama mokinio reikmenims

Teisė gauti paramą mokinio reikmėms suteikiama pagal priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas besimokantiems ir paramos teikimo sąlygas atitinkantiems mokiniams ir ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Prašymą dėl paramos mokinio reikmenims galima pateikti nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Prašymą galima pateikti šiais būdais:

 • el. būdu www.spis.lt;
 • atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
 • Dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

Daugiau informacijos apie socialinę paramą mokiniams rasite čia: APIE PARAMĄ MOKINIAMS

Jeigu kiltų papildomų klausimų, prašome kreiptis:

 • dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių el. paštu sis@vilnius.lt, tel. 8 700 35545.

_____________________________________________________________________________

Socialinių išmokų skyrius kviečia mokinių tėvus į el. prašymo pateikimo per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) mokymus „Kaip elektroniniu būdu pateikti prašymus socialinei paramai mokiniams gauti: dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti?“.

https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/vilniaus-mokiniu-tevai-kvieciami-i-prasymu-pateikimo-el-budu-mokymus/

 

Atkreipiame dėmesį, kad priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant gaunamų pajamų. Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamų pietų teikti nereikia.

 

________________________________________

Ikimokyklinukams – apie emocijas žaismingai ir suprantamai

Metodinė priemonė Mano emocijos

Atmintine apie 3 metu krizę

VAIKO_ADAPTACIJA

_____________________________________________________________________________

Dėl padidėjusios oro temperatūros.

Lauke tvyrant karščiams svarbu užtikrinti saugų vaikų ugdymą lauko erdvėse ir išvengti pavojaus vaikų sveikatai. Atkreipiame dėmesį, kad karštuoju metų laiku būtina ypač saugoti vaikus, kurie priklauso jautriai karščiui žmonių grupei. Siunčiame infografiką ir dalinamės rekomendacijomis bei patarimais, kaip elgtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoms esant karščio poveikiui. Prašome laikytis pateiktų rekomendacijų, atsakingai organizuoti vaikų ugdymą lauko erdvėse, poreikiui esant konsultuotis su sveikatos priežiūros specialistais ir saugoti vaikų sveikatą.

 • Patalpų vėsinimas ir tinkamos temperatūros jose palaikymas:

o    Ryte, kol dar aplinkos oro temperatūra nebūna pakilusi, rekomenduojama atverti langus ir gerai išvėdinti patalpas.

o    Šylant orui, uždaryti langus, užtraukti užuolaidas arba žaliuzes.

o    Reikėtų naudoti kuo mažiau elektrinių įrenginių, dirbtinės šviesos, nes tai sukuria papildomai šilumos.

o    Būtina užtikrinti patalpose gaivaus oro cirkuliaciją.

o    Esant galimybei, naudokite oro kondicionierius. Komfortiška temperatūra vaikui yra 20–24°C.

o    Elektriniai ventiliatoriai taip pat gali padėti vėsinti patalpas, tačiau jei oro temperatūra viršija 35 °C, ventiliatorių efektyvumas yra mažas. Jei naudojami ventiliatoriai, jie neturėtų būti nukreipti į vaikus.

o    Rekomenduojama reguliariai tikrinti patalpų temperatūrą.

 • Vaikų poilsis (miegas). Naudokite tik natūralių audinių patalynę. Vaikus aprenkite laisvais, lengvais natūralių audinių miego drabužėliais arba iš vis be jų, tik su apatiniais drabužiais.
 • Veikla gryname ore:

o    Vaikai turi būti išvedami į lauką kasdien 2 kartus šviesiu paros metu. Tačiau jei oro temperatūra lauke 32°C ar aukštesnė, vaikų veikla lauke neorganizuojama, nes tokios oro sąlygos jau kelia rimtą riziką vaikų sveikatai.

o    Vasarą saulė aktyviausia nuo 11 val. iki 17 val. Jeigu įmanoma, karščiausiu paros metu geriau likti pastato viduje, vėsinamose patalpose.

o    Veiklą lauke planuoti ankstyvą rytą, vėlyvą popietę arba vakare.

o    Rinkitės pavėsį, venkite saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių. Vaikų žaidimų aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių stacionariais ar kilnojamaisiais įrenginiais (pavėsinėmis, skėčiais ir pan.) ar želdiniais, sudarančiais šešėlį.

o    Lauke geriausia pasiūlyti žaisti mažiau fiziškai aktyvius žaidimus. Jei yra galimybė – su vandens žaislais.

o    Atkreipkite dėmesį, kad žaidimų aikštelėje gali būti metalinių konstrukcijų, detalių, kurios nuo tiesioginių saulės spindulių stipriai įkaista ir prie kurių prisilietus vaikams kyla grėsmė nudegti odą.

 • Apranga:

o    Atkreipkite dėmesį, kad vaikus rengtų šviesiais, laisvais, natūralaus pluošto medžiagos apranga, pagaminta iš medvilnės, lino ar šilko. Reikėtų vengti drabužių iš sintetinių audinių.

o    Esant lauke, galvą būtina apsaugoti skrybėlaite ar kitu galvos apdangalu, o akis – akiniais nuo saulės.

o    Avalynė turėtų būti atvira, geriausia iš natūralių medžiagų – odos, verstos odos.

Vaikų odą, kurios nedengia drabužiai, rekomenduojama ištepti apsauginiu kremu nuo saulės, kuris suteiktų SPF 50+ apsaugą.

 • Dažniau gerkite skysčius. Tiek patalpoje, tiek lauke vaikai turėtų turėti galimybę atsigaivinti vandeniu.

 

Dėl karo pabėgėlių ukrainiečių vaikų mokesčio.

Primename, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos. Taip pat  panaikintas 11¹  punktas, kuriuo buvo reglamentuojama, kad kai įstaigą lanko 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje, Ukrainos arba kitų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, jų šeimos narių (karo pabėgėlių) vaikai, pateikus šiame punkte nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus vaikų ugdymas ir maitinimas  Vilniaus miesto lopšeliuose-darželiuose yra nemokamas. Nuo liepos 1 d. mokestis už vaiko išlaikymą Vilniaus darželiuose bus taikomas ir Ukrainos karo pabėgėlių vaikams.

 

Prašome iš anksto informuoti ukrainiečių karo pabėgėlių šeimas apie pasikeitusią mokesčio tvarką, nurodyti, kur kreiptis dėl kompensacijos, aiškiai, suprantamai ir geranoriškai pateikti visą reikiamą informaciją.

 

Informacija apie mokestį ukrainiečių šeimoms rusų kalba:

Уважаемые родители.

Сообщаем вам, что Вильнюсский городской самоуправление в 2022 г. 18 мая принято решение №. № 1-1436 «Об изменении решения совета № 1-305 от 4 декабря 2019 года «Об утверждении описания порядка установления платы за содержание ребенка в школах Вильнюсского городского самоуправления, осуществляющих дошкольное и дошкольное образование». Программы и установление суточной нормы кормления ребенка» (далее – Описание), которые с 2022 г. 1 июля будут изменены однодневные нормы детского питания:

2.1. в группах дошкольного и дошкольного образования, работающих по 10,5 и 12 часов:

2.1.1. в ясельных группах – 2,60 евро (теперь 2,20 евро);

2.1.2. в группах детского сада – 2,90 евро (сейчас 2,50 евро);

2.1.3. в группах дошкольного образования – 1,16 евро (теперь 0,84 евро) за завтрак, 2,10 евро за обед (теперь 1,80 евро), вечером – 1,16 евро (теперь 0,53 евро);

2.2. в группах дошкольного и дошкольного образования, работающих круглосуточно:

2.2.1. в ясельных группах – 2,90 евро (теперь 2,50 евро);

2.2.2. в группах детского сада – 3,20 евро (сейчас 2,80 евро);

2.2.3. в группах дошкольного образования – 1,16 евро (теперь 0,84 евро) за завтрак, 2,10 евро за обед (теперь 1,80 евро), вечером – 1,16 евро (теперь 0,53 евро), за ужином – 0,84 евро (теперь 0,31 евро);

2.3. в группах дошкольного и дошкольного образования, где ребенок занимается не более 4 часов:

2.3.1. в ясельных группах – 2,10 евро (теперь 1,70 евро);

2.3.2. в группах детского сада – 2,30 евро (сейчас 1,90 евро);

2.3.3. в группах дошкольного образования – 1,16 евро (сейчас 0,84 евро) за завтрак, 2,10 евро (сейчас 1,80 евро) за обед».

Пункт 11¹, регламентирующий, что при посещении учреждения в 2022 г. 24 февраля граждане Украины или других государств, проживавшие в Литовской Республике после изгнания из Российской Федерации в связи с военными действиями на Украине и другие лица без гражданства, место жительства которых до 2022 года. 24 февраля находившихся в Украине, детей членов их семей (военных беженцев), при представлении документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в настоящем пункте, обучение и питание детей в детских садах        г. Вильнюса осуществляется бесплатно.

С 1 июля 2022 г. плата за содержание ребенка в детских садах Вильнюса будет распространяться и на детей украинских военных беженцев.

 

Dėl mėnesinės kompensacijos ukrainiečių vaikų ugdymo išlaidoms apmokėti.

Prašome priminti ukrainiečių vaikų, ugdomų Jūsų įstaigoje pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, šeimoms, gavusioms prieglobstį Lietuvoje, apie galimybę kreiptis dėl mėnesinės kompensacijos vaikų ugdymui.

Siunčiame nuorodą, kurioje pateikiama aktuali informacija:

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Menesines-kompensacijos-vaiko-ugdymo-pagal-ikimokyklinio-ar-priesmokyklinio-ugdymo-programa-islaidoms-apmoketi-skyrimas

Konsultacijos ir informacija teikiama tel.: 8 601 48397, 8 664 52883 (lietuvių, rusų ir anglų kalbomis).

 

Dėl grupių jungimo vasaros metu.

Reaguodami į gaunamus skundus dėl grupių jungimo, primename, kad svarbu laiku informuoti tėvus (globėjus) apie jungiamas grupes, jose dirbančius pedagogus, informaciją būtina paskelbti įstaigos internetinėje svetainėje. Lopšelio grupes siūloma jungti iki 18 vaikų, darželio grupesiki 23 vaikų.

Svarbu pažymėti, kad atsižvelgiant į aplinkybes ir situaciją įvertinus individualiai bei lanksčiai, bus toleruojamas lopšelio grupėse vaikų skaičius iki 23 ugdytinių, darželio grupėse –  iki 27.

Pabrėžtina, kad sujungtose lopšelio grupėse gali būti 18 vaikų ir daugiau (negalima viršyti 23 vaikų skaičiaus vienoje grupėje), sujungtose darželio grupėse gali būti 23 vaikai ir daugiau (negalima viršyti 27 vaikų skaičiaus vienoje grupėje).

 

__________________________________________________________________________

 

Mieli tėveliai,

Informuojame, kad vasaros sezono metu (nuo birželio iki rugpjūčio mėn.) yra sujungiamos grupės,

išskyrus lopšelio grupes (“Nykštukai” ir “Solnyški”), dirba įprastu laiku.

Уважаемые родители,

Информируем, что во время летнего сезона группы соединяются, за исключением яслей.

_______________________________________________________________________

VASAROS LAIKOTARPIO DARBO GRAFIKAS

BIRŽELIO MĖN.

Birželio-darbo-grafikas-2022

Grupės “Meškiukai” ir “Žiedeliai” – darbo laikas nuo 6.30 iki 18.20, mokytojos Svetlana Kšivets ir Jevgenija Bolut.

___________________________________________________________________________

Grupės “Lapiukai” ir “Kodėlčiukai” – darbo laikas nuo 6.30 iki 18.00, mokytojos Tamara Tretjakova ir Tatjana Kviatkovska.

___________________________________________________________________________

Grupės “Uogelės” ir “Božji korovki” – darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00, mokytojos Barbara Novoslavskaja ir Veslava Pekarska.

____________________________________________________________________________

Grupės “Babočki” ir “Podsolnuški” – darbo laikas nuo 6.45 iki 18.00, mokytojos Jelena Gorbačevskaja ir Jelena Sokolova.

___________________________________________________________________________

Grupės “Pčiolki” ir “Sovuški” – darbo laikas nuo 7.00 iki 18.00, mokytojos Irena Vanagienė ir Miroslava Lozovskaja.

____________________________________________________________________________

LIEPOS MĖN.

Liepos-darbo-grafikas-2022

Grupės “Meškiukai” ir “Žiedeliai” – darbo laikas nuo 6.30 iki 18.20, mokytojos Svetlana Kšivets ir Dalia Bovšytė.

___________________________________________________________________________

Grupės “Lapiukai” ir “Kodėlčiukai” – darbo laikas nuo 6.30 iki 18.00, mokytojos Viktorija Paštuolienė, Tatjana Bondarenko, nuo liepos 18 iki 29 d. Audronė Boikovienė.

___________________________________________________________________________

Grupės “Uogelės” ir “Božji korovki” – darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00, mokytojos Kristina Kravčiukienė ir Barbara Novoslavskaja.

____________________________________________________________________________

Grupės “Babočki” ir “Podsolnuški” – darbo laikas nuo 6.45 iki 18.00, mokytojos Kristina Nikitinienė ir Viktorija Paštuolienė.

___________________________________________________________________________

Grupės “Pčiolki” ir “Sovuški” – darbo laikas nuo 7.00 iki 18.00, mokytojos Miroslava Lozovskaja ir Svetlana Karvelienė.

____________________________________________________________________________

RUGPJŪČIO MĖN.

Rugpjūčio-darbo-grafikas-2022

Grupės “Meškiukai” ir “Žiedeliai” – darbo laikas nuo 6.30 iki 18.20, mokytojos Svetlana Kšivets, Jolanta Andrijevskaja.

___________________________________________________________________________

Grupės “Lapiukai” ir “Kodėlčiukai” – darbo laikas nuo 6.30 iki 18.00, mokytojos  Tatjana Bondarenko,  Audronė Boikovienė.

___________________________________________________________________________

Grupės “Uogelės” ir “Božji korovki” – darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00, mokytojos Andžela Mongialo ir Ivona.

____________________________________________________________________________

Grupės “Babočki” ir “Podsolnuški” – darbo laikas nuo 6.45 iki 18.00, mokytojos Natalja Kolesova, Jelena Gorbačevskaja, Liudmila.

___________________________________________________________________________

Grupės “Pčiolki” ir “Sovuški” – darbo laikas nuo 7.00 iki 18.00, mokytojos Miroslava Lozovskaja ir Svetlana Alistratova, Ivona.

____________________________________________________________________________

Informacija ukrainiečių šeimoms.

Nuo liepos 1 d. mokestis už vaiko išlaikymą Vilniaus darželiuose bus taikomas ir Ukrainos karo pabėgėlių vaikams. 

Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”.

Informacija apie mokestį ukrainiečių šeimoms rusų kalba:

Уважаемые родители.

Сообщаем вам, что Вильнюсский городской самоуправление в 2022 г. 18 мая принято решение №. № 1-1436 «Об изменении решения совета № 1-305 от 4 декабря 2019 года «Об утверждении описания порядка установления платы за содержание ребенка в школах Вильнюсского городского самоуправления, осуществляющих дошкольное и дошкольное образование». Программы и установление суточной нормы кормления ребенка» (далее – Описание), которые с 2022 г. 1 июля будут изменены однодневные нормы детского питания:

2.1. в группах дошкольного и дошкольного образования, работающих по 10,5 и 12 часов:

2.1.1. в ясельных группах – 2,60 евро (теперь 2,20 евро);

2.1.2. в группах детского сада – 2,90 евро (сейчас 2,50 евро);

2.1.3. в группах дошкольного образования – 1,16 евро (теперь 0,84 евро) за завтрак, 2,10 евро за обед (теперь 1,80 евро), вечером – 1,16 евро (теперь 0,53 евро);

2.2. в группах дошкольного и дошкольного образования, работающих круглосуточно:

2.2.1. в ясельных группах – 2,90 евро (теперь 2,50 евро);

2.2.2. в группах детского сада – 3,20 евро (сейчас 2,80 евро);

2.2.3. в группах дошкольного образования – 1,16 евро (теперь 0,84 евро) за завтрак, 2,10 евро за обед (теперь 1,80 евро), вечером – 1,16 евро (теперь 0,53 евро), за ужином – 0,84 евро (теперь 0,31 евро);

2.3. в группах дошкольного и дошкольного образования, где ребенок занимается не более 4 часов:

2.3.1. в ясельных группах – 2,10 евро (теперь 1,70 евро);

2.3.2. в группах детского сада – 2,30 евро (сейчас 1,90 евро);

2.3.3. в группах дошкольного образования – 1,16 евро (сейчас 0,84 евро) за завтрак, 2,10 евро (сейчас 1,80 евро) за обед».

Пункт 11¹, регламентирующий, что при посещении учреждения в 2022 г. 24 февраля граждане Украины или других государств, проживавшие в Литовской Республике после изгнания из Российской Федерации в связи с военными действиями на Украине и другие лица без гражданства, место жительства которых до 2022 года. 24 февраля находившихся в Украине, детей членов их семей (военных беженцев), при представлении документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в настоящем пункте, обучение и питание детей в детских садах        г. Вильнюса осуществляется бесплатно.

С 1 июля 2022 г. плата за содержание ребенка в детских садах Вильнюса будет распространяться и на детей украинских военных беженцев.

 

Dėl mėnesinės kompensacijos ukrainiečių vaikų ugdymo išlaidoms apmokėti:

Prašome informuoti ukrainiečių vaikų, ugdomų Jūsų įstaigoje pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, tėvus, gavusius prieglobstį Lietuvoje, apie galimybę kreiptis dėl mėnesinės kompensacijos vaikų ugdymui.

Siunčiame nuorodą, kurioje pateikiama aktuali informacija:

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Menesines-kompensacijos-vaiko-ugdymo-pagal-ikimokyklinio-ar-priesmokyklinio-ugdymo-programa-islaidoms-apmoketi-skyrimas

Konsultacijos ir informacija teikiama tel.: 8 601 48397, 8 664 52883 (lietuvių, rusų ir anglų kalbomis).

 

Dėl ukrainiečių karo pabėgėlių vaikų užregistravimo Mokinių registre:

Atkreipiame dėmesį, kad dar ne visos įstaigos registravo priimtus vaikus iš Ukrainos Mokinių registre. 

Visus vaikus, pradedančius lankyti švietimo įstaigą, būtina registruoti Mokinių registre. Iš Ukrainos atvykusius ugdytinius reikia registruoti kaip užsienio piliečius. Visą dokumentą galite rasti Prisijungti prie mokinių registro (emokykla.lt) 

1.     Jeigu mokyklą pradeda lankyti užsienio šalies pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, jis turi ir lietuvišką asmens kodą:  

·         tokie ugdytiniai registruojami pasirinkus „Registracija/Asmenys, turintys lietuvišką asmens kodą“;  

·         vardas ir pavardė pildomi didžiosiomis raidėmis;  

·         būtina įrašyti duomenis: „Užsienio šalis, iš kurios atvyko“, „Atvykimo priežastis“, „Leidimo gyventi Nr.“.  

2.     Jeigu mokyklą pradeda lankyti užsienio šalies pilietis, kuris neturi lietuviško asmens kodo (tokie yra beveik visi šiuo metu besikreipiantys) 

·         tokie vaikai registruojami, pasirinkus Registracija/Užsieniečių asmenų registracija“;  

·         svarbu pažymėti varnelę ;   

   

·         vardas ir pavardė įrašomi didžiosiomis raidėmispažymima vaiko lytis, gimimo data ir spaudžiama „Išsaugoti“;  

·         užregistravus užsienietį, būtinai reikia nurodyti„Užsienio šalis, iš kurios atvyko“, „Atvykimo priežastis“, „Pilietybė“;  

·         užsienietis mokslo metų eigoje gali pristatyti dokumentą su lietuvišku asmens kodu. Tuomet MR reikalingas mokinio asmens kodo keitimas, norint tai atlikti, reikia el. paštu daiva.lapinskiene@nsa.smm.lt siųsti skenuotą raštą dėl mokinio asmens kodo pakeitimo. Rašte reikia nurodyti mokinio vardą, pavardę, gimimo datą, klasę, MR esantį asmens kodą ir naujai suteiktą lietuvišką asmens kodą.  

·         jeigu užsienietis buvo užregistruotas su neteisinga gimimo data, tuomet reikia siųsti el. paštu daiva.lapinskiene@nsa.smm.lt skenuotą raštą dėl užsieniečio registracijos šalinimo.  

 Уважаемые родители УК

Atmintinė IU įstaigų VGK ir pedagogams-3

Trauminė vaikų patirtis 2 informacija+perkeliamiems+asmenims+iš+Ukrainos_0421_papildyta.docx

Ugdymo įstaigos pasirengimas priimti ukrainiečių šeimų vaikus.

Vaikų ingetracija po karo. VIKO

Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų:

Primename, kad labai svarbu  suteikti visapusišką švietimo pagalbą vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Siekiant užtikrinti tokių vaikų ugdymo kokybę, prašome pasitelkti Jūsų įstaigose dirbančius švietimo pagalbos specialistus,  glaudžiai bendradarbiauti su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba (toliau –  PPT), kreipiantis į paskirtus kuratorius ir konsultuotis vaikų ugdymo klausimais. Pažymime, kad  PPT yra operatyviai atliekamas SUP vaikų įvertinimas pagal turimus dokumentus ir skiriama pagalba vaikams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių poreikių.  Taip pat pridedame PPT parengtą atmintinę, kuria siekiama atkreipti darželių Vaiko gerovės komisijų ir pedagogų  dėmesį į svarbiausius klausimus, integruojant vaikus į naują jiems bendruomenę.

 

Dėl metodinių rekomendacijų pedagogams (švietimo pagalbos specialistams):

Siekdami, kad ugdymo procesas vyktų kuo sėkmingiau, dalinamės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta metodine medžiaga pedagogams, ugdantiems iš užsienio atvykusius ikimokyklinio amžiaus vaikus. Metodinės priemonės taip pat labai pravers ir mokant  lietuvių kalbos  užsieniečių vaikus.  Metodinė medžiaga skirta 2–3 metų vaikams (nuorodą rasite čia: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18050) ir 3–5 metų vaikams (nuorodą rasite čia: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18103).   Pedagogai čia ras 17 sociokultūrinių temų, kuriose integruojama lietuvių kalba, kultūra, istorija. Veiklos orientuotas į vaiko žodyno turtinimą ir aktyvesnę vartoseną, taisyklingą tartį ir artikuliaciją, trumpo skaitomo teksto supratimą ir kūrybinių užduočių atlikimą, lavinamuosius žaidimus. 

 

Dalinamės ir kita naudinga informacija:

·         nemokamas konsultacijas vaikams teikia Vilniaus šeimos  psichologijos centre dirbanti psichologė iš Ukrainos https://www.seimospsichologija.lt/psichologo-konsultacijos-vaikams-ir-paaugliams-rusu-kalba

·         patarimai, kaip reaguoti į vaikų jausmus ir elgesį https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/paramos-vaikams-centras-ukrainos-vaikai-salia-musu-kaip-reaguoti-i-ju-jausmus-ir-elgesi/28011

·         skaitmeninis turinys mokytojams https://www.emokykla.lt/

·         naudinga ŠMSM informacija https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/naudingos-nuorodos-lietuvos-mokykloms

·         kaip kalbėti su vaikais karo tema https://www.vilniausppt.lt/2022/02/25/del-traumojancios-situacijos-susijuosios-su-ivykiais-ukrainoje/

 

Dėl asmenų perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvą:

Taip pat pridedame informaciją Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir lietuvių kilmės asmenims bei jų šeimų nariams apie Vyriausybės priimtą nutarimą  dėl asmenų perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvą.

____________________________________________________________________________

PAVASARIO ŠVENČIŲ TVARKARAŠTIS

2022 m.

2022 – 04 – 28 (ketvirtadienis) – 16.00 ,,Sovuški“ (salėje)

2022 – 05 – 03 (antradienis) – 16.00 ,,Meškiukai“ (salėje)

2022 – 05 – 06 (penktadienis) – 16.30 ,,Pčiolki“ šeimos šventė (salėje)

2022 – 05 – 10 (antradienis) – 17.00 ,,Lapiukai“ šeimos šventė (lauke)

2022 – 05 – 11 (trečiadienis) – 10.00 ,,Lapiukai“ sporto šventė

2022 – 05 – 11 (trečiadienis) – 16.30 ,,Podsolnuški“ šeimos šventė (salėje)

2022 – 05 – 13 (penktadienis) – 16.00 ,,Babočki“ (salėje)

 

Išleistuvės

2022 – 05 – 20 (penktadienis) –  11.00 ,,Žiedeliai“

2022 – 05 – 23 (pirmadienis)  – 10.30  ,,Uogelės“

2022 – 05 – 25 (trečiadienis) – 11.00 „Kodėlčiukai“

2022 – 05 – 27 (penktadienis) – 11.00 ,,Pčiolki“

______________________________________________________________________________

W sėdėsena kas tai ir kaip jos išvengti

_______________________________________________________________________________

Mokymosi ypatumų centras Labirintas kviečia Jus į nemokamus mokymus tėvams apie specifinius mokymosi sutrikimus!

Dažnai sužinojus, jog vaikui nustatytas vienas ar kitas sutrikimas, kyla daug įvairiausių klausimų, dvejonių ar baimių. Tampa sunku atsirinkti ir parinkti Jums labiausiai tinkančią priemonę ar sprendimą. Šių mokymų metu bus pateikta visa reikalinga informacija vienoje vietoje! Taip pat mokymų metu, kartu su MYC Labirinto specialiste Kristina Urbutyte nagrinėsime konkrečius atvejus, kurių metu specialistė pasidalins gausybe praktinių patarimų bei rekomendacijų!

KAM: tėvams, auginantiems vaikus su specifiniais mokymosi sutrikimais (rekomenduojame tėvams, kurių vaikai eis į mokyklą arba jau lanko).

TRUKMĖ: 3 akademinės valandos + pertraukos.

REGISTRACIJA BŪTINA : dalyvių skaičius ribotas (iki 20 dalyvių)! Pirmiems 20 užsiregistravusiems dalyviams, nurodytu elektroniniu paštu bus patvirtinta registracija bei visa reikalinga informacija apie mokymus.

Mokymai vyks kontaktiniu būdu Vilniaus, Elektrėnų, Panevėžio ir Rokiškio miestų savivaldybėse.

Laukiame Jūsų:

Vilniaus savivaldybė 04/30, 05/19, 05/20 ir 05/28

https://forms.gle/Z79sMH5BTFGpNHWu8

Elektrėnų savivaldybė 05/07

https://forms.gle/DZxFjjAFCfVS7KJy5

Rokiškio savivaldybė 05/21

https://forms.gle/1udq3eATb9ZietWn8

Panevėžio savivaldybė 05/14 ir 06/04

https://forms.gle/cA7tS7WgrwQFkAug7

Į tikslą veda SKIRTINGI keliai!

______________________________________________________________________________

Gerbiami tėveliai ir globėjai,

Dėl ukrainiečių vaikų ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo

Siekdami pedagogams padėti kuo sėkmingiau vykdyti ugdymo procesą, dalinamės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta metodine medžiaga pedagogams, ugdantiems iš užsienio atvykusius ikimokyklinio amžiaus vaikus. Metodinės priemonės taip pat labai pravers ir mokant  lietuvių kalbos  užsieniečių vaikus.  Metodinė medžiaga skirta 2–3 metų vaikams https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18050 ir 3–5 metų vaikams https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18103.   Pedagogai čia ras 17 sociokultūrinių temų, kuriose integruojama lietuvių kalba, kultūra, istorija. Veiklos orientuotas į vaiko žodyno turtinimą ir aktyvesnę vartoseną, taisyklingą tartį ir artikuliaciją, trumpo skaitomo teksto supratimą ir kūrybinių užduočių atlikimą, lavinamuosius žaidimus. 

Dalinamės ir kita naudinga informacija:

·         nemokamas konsultacijas vaikams teikia Vilniaus šeimos  psichologijos centre dirbanti psichologė iš Ukrainos https://www.seimospsichologija.lt/psichologo-konsultacijos-vaikams-ir-paaugliams-rusu-kalba

·         patarimai, kaip reaguoti į vaikų jausmus ir elgesį https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/paramos-vaikams-centras-ukrainos-vaikai-salia-musu-kaip-reaguoti-i-ju-jausmus-ir-elgesi/28011

·         skaitmeninis turinys mokytojams https://www.emokykla.lt/

·         naudinga ŠMSM informacija https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/naudingos-nuorodos-lietuvos-mokykloms

·         kaip kalbėti su vaikais karo tema https://www.vilniausppt.lt/2022/02/25/del-traumojancios-situacijos-susijuosios-su-ivykiais-ukrainoje/

Atmintinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenei

INFORMACIJA MOKYKLOMS DĖL SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO VAIKAMS

 Reaguojant į šiandienos situaciją, dabar kaip niekad svarbu išlikti vieningiems, nepanikuoti, išlaikyti budrumą. Šiuo metu mūsų visų prioritetas – tinkamai atsakyti į ugdytiniams rūpimus klausimus bei išreikšti paramą Ukrainai.

Rekomendacijos įstaigoms dėl pasirengimo

informacija ir naudingos nuorodos:

 1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos parengta informacija: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-su-vaikais-ir-paaugliais-kalbetis-apie-kara-ukrainoje
 2. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės Jurgitos Šiugždinienės kreipimasis siekiant nepasiduoti kiršinimui ir nesantaikai: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1632317/siugzdiniene-kreipesi-i-mokyklu-bendruomenes-nepasiduokime-kirsinimui-ir-nesantaikai
 3. Aktuali informacija dėl emocinės sveikatos ir reikiami kontaktai (VPPT, Jaunimo linija, Vaikų linija ir pan.) teikiama: http://www.klausau.lt/telefonai
 4. Pedagogams ir ugdytiniams svarbią informaciją apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pradedamą atvirą pamokų ciklą, skirtą geriau susipažinti su Ukrainos istorija, bendrais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, dabartine padėtimi bei iš to kylančiais iššūkiais, tokiais kaip dezinformacija, krašto apsauga, psichologinė sveikata, atsakyti į ugdytiniams ir pedagogams rūpimus klausimus, rasite čia: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/smsm-rengia-ukrainai-skirta-atviru-pamoku-cikla-pirmoji-pamoka-jau-rytoj-ketvirtadieni
 5. Aktualią informaciją saugumo temomis galima rasti šioje svetainėje: https://www.lt72.lt/
 6. Papildomai Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas komunikuoja ir šį 2019 m. ruoštą video:  Nepaprastoji ir karo padėtys – kas ką veikia? – YouTube
 7. Vilniuje galima kreiptis nemokamos psichologinės pagalbos: https://www.vilniussveikiau.lt/nemokamos-psichologine%cc%87s-pagalbos-galimybe%cc%87s-vilniaus-mieste/

Taip pat pastebėta, kad šiomis dienomis viešojoje erdvėje girdisi vis daugiau nerimo dėl rusakalbių vaikų įžeidinėjimų, susijusių su įvykiais Ukrainoje. Labai svarbu, kad nei vienas suaugęs neliktų abejingas tokiems veiksmams ir nedelsdamas tai stabdytų. Paramos vaikams centro psichologai rekomenduoja, kaip derėtų elgtis suaugusiems: http://www.pvc.lt/lt/

Išreikšdami solidarumą Ukrainai, aiškiai pabrėžkite, jog gerbiate visus kitataučius darbuotojus bei partnerius. Rusijos, Baltarusijos kilmės darbuotojai gali jausti didesnę įtampą esančiomis aplinkybėmis, tad užtikrinkime, kad visi žmonės būtų gerbiami nepaisant jų tautybės ir kalbos. Paprašykite darbuotojų supratimo ir etiško bendravimo tiek viduje, tiek išorėje. Užkirskime kelią nesantaikos kurstymui bei neapykantos kalbai prieš rusakalbius, kurie yra niekuo dėti šioje situacijoje.

Krizių valdymo tvarkos aprašo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose galima rasti čia: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/svietimas/socialine-pedagogine-pagalba-prevencine-veikla/.

Būkime vieningi, susitelkę ir išlikime ramūs.

1)      Žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, iš artimųjų ir kitų suaugusiųjų girdėdami daug skirtingos informacijos apie karinius veiksmus Ukrainoje, kaip pedagogams, tėvams kalbėtis su vaikais apie situaciją Ukrainoje, rekomenduoja Paramos vaikams centro psichologai, informacija – prisegtuke ir čia: http://www.pvc.lt/lt/naujienos/728-kaip-su-vaikais-ir-paaugliais-kalbetis-apie-kara-ukrainoje

Ypatingai prašytume užtikrinti, kad švietimo įstaigose nebūtų skleidžiama informacija, prieštaraujanti oficialiai šalies ir ES pozicijai vertinant Rusijos veiksmus Ukrainoje.

2)      Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) inicijuoja palaikymo Ukrainai akciją Lietuvos mokyklose ir kviečia visų dalykų mokytojus bei ugdymo įstaigų vadovus vasario 28 d. (pirmadienį), 8 val., skirti pirmą pamoką Ukrainos palaikymui ir istorijai.

 

Nauja informacija kylus branduolinės avarijos pavojui

https://www.rsc.lt/index.php/pageid/1075

________________________________________________________________________________

Dėmesio, informacija būsimiems pirmokams

_____________________________________________________________________________

Gerbiami tėveliai (globėjai),

2022 m. vasario 1 d. vyks konkursas įVilniaus lopšelio-darželio „Berželis“direktoriaus pareigas.

Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Diana Petkūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Asta Vaznienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

Violeta Kučinskaja – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įtaigų vadovų asociacijos narė, Vilniaus darželio-mokyklos „Šaltinėlis“ direktorė;

Violeta Tolkačiova – Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ tėvų atstovė;

Irena Vanagienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ pedagogų atstovė;

Joanna Kartunovič – Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ tėvų atstovė, atstovaujanti mokiniams (ugdytiniams);

Božena Šikšnienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Berželis“ socialinių partnerių atstovė, Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ direktorė.

__________________________________________________________________________

Prašome susipažinti su vadovo 2021 m. veiklos ataskaita.

2021 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

___________________________________________________________________________

Informuojame apie teisės aktų pasikeitimus:

 1. Keičiasi įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Įsigalioja 2022-01-10

Pagrindiniai pakeitimai:

 1. Asmenims, turėjusiems didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nepriklausomai nuo nustatytos viruso atmainos, izoliacija taikoma įprastine tvarka vadovaujantis įsakymo 9 priedu (pridėta).
 2. Asmeniui patvirtinus Omikron atmainą, su juo turėjusiems didelės rizikos sąlytį asmenims izoliacija taikoma įprastine tvarka tik tuo atveju, jeigu sąlytis įvyko ne anksčiau kaip 2022-01-10. Visiems asmenims iki šios dienos turėjusiems sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta Omikron atmaina, taikoma 10 dienų izoliacija (nepaisant izoliacijos išimčių) be galimybės ją susitrumpinti.

SVARBU:

 • Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai nėra izoliuojami, jie toliau tęsia mokymosi veiklą.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojai, kurie yra paskiepyti pilna vakcinacijos schema prieš daugiau nei 120 dienų ir yra išreiškę sutikimą dėl testavimosi greitaisiais antigeno testais (GAT), testuojasi ugdymo įstaigoje pagal šį algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojai, kurie yra paskiepyti pilna vakcinacijos schema prieš daugiau nei 120 dienų, bet nesutinka testuotis greitaisiais antigeno testais (GAT) ugdymo įstaigoje turi 2 pasirinkimus:
 1. izoliuotis 10 dienų su galimybe susitrumpinti izoliaciją ne anksčiau kaip 3 dieną po paskutinio kontakto pasidarius PGR tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą grįžti į ugdymo įstaigą;
 2. izoliuotis 10 dienų nesidarant PGR tyrimo ir pasibaigus izoliacijai grįžti į ugdymo įstaigą.

Pakeitimo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e9d234d16ff911ecb2fe9975f8a9e52e

 1. Keičiasi įsakymas Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga covid-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo. Įsigalioja 2022-01-10

Pagrindiniai pasikeitimai:

 1. Sustiprinančiąja COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dozės neturintys vakcinuoti asmenys norėdami išvengti periodinio testavimo nebegalės pateikti teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymo.
 2. Asmenims, turintiems iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos gautus teigiamus kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymus, kai šis tyrimas buvo atliktas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, periodinis testavimas gali būti neatliekamas 60 dienų.

Pakeitimo nuorodahttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aeedf5416e6711ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=8p1p8wx4k

_______________________________________________________________________________

prašome susipažinti su atnaujinta informacija dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes aprašo bei priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms teritorijų pakeitimų.

Pranešame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

Įsimintinos ir svarbios datos:

 • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
 • Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.
 • Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.
 • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
 • Grupių formavimas ankstinimas – nuo kovo 18 iki 31 d.

Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

Prašome susipažinti bei vadovautis naujuoju teisės aktu: (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4 ir prisegta dokumento kopija).

Taip pat nauji priskirtų seniūnijoms įstaigų sąrašai yra patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 30-3168/21 ,,Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“, 1 priedePažymime, kad teritorijos liko tos pačios, įtrauktos naujos įstaigos, išbrauktos senos ir pridėtos pastabos.

Prašome susipažinti bei vadovautis naujuoju teisės aktu: (nuoroda: https://aktai.vilnius.lt/document/30365205 ir prisegta dokumento kopija).

Įsakymas_dėl_teritorinio_2021

Įsakymo_dėl_teritorinio__1_priedas_2021

Priėmimo_tvarka_2021

_______________________________________________________________________________

pranešame, kad 2021 m. gruodžio 15 d. yra priimti  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo pakeitimo”, kuriuo buvo pakeisti Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 3 dalies pakeitimai, šiems punktams ir papunkčiams ir dėl to keičiamas žymėjimas vaikų lankomumo žiniaraštyje:

Tvarkos aprašo 3 dalies  papunktis 11.2.2. ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;

Šiuo atveju jei tėvai ( globėjai)  informuoja ugdymo įstaigą jos nustatyta tvarka  nuo pirmos nelankymo dienos lankomumo žiniaraštyje tokios dienos žymimos L raide.

Tvarkos aprašo 3 dalies papunktis 11.2.11. kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.

Šiuo atveju jei tėvai (globėjai)  informuoja ugdymo įstaigą  jos nustatyta tvarka  nuo pirmos nelankymo  dienos  lankomumo žiniaraštyje tokios dienos žymimos K raide.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus pakeitimus atitinkamai pakeistas ir Legendoje raidžių žymėjimo aprašymas nuo š. m. gruodžio 1 d. :

_

Asmuo atvyko

N

Nepateisintos nelankymo dienos

I

Dienos, kai vaikas jau nelankė įstaigos, jeigu jis nustojo lankyti įstaigą ne mėnesio pabaigoje.

S

Pateisinamos nelankymo dienos, jeigu vienas iš tėvų dirba pagal slenkantį grafiką, dėl tėvų prastovų darbe

M

Pateisinama nelankymo diena pagal teisę vienam iš tėvų gauti vieną laisvą dieną per mėnesį, jeigu jie augina 2 ir daugiau vaikų iki 12 metų.

L

Nelankymas dėl ligos

K

Pateisinamos nelankymo dienos dėl kitų priežasčių

D

Dienos, kada vaikas dar neatvyko į įstaigą, jeigu jis įstaigą pradėjo lankyti ne nuo mėnesio pradžios.

A

Pateisinamos nelankymo dienos, jeigu atostogauja vienas iš tėvų, vyresnių brolių arba seserų arba pats vaikas, jeigu jis lanko priešmokyklinę grupę arba atostogų vasaros metu

E

Pateisinamos nelankymo dienos dėl remonto, avarinių darbų, kilus epidemijai ir dėl kitų force majore atvejų

______________________________________________________________________________

Informacija tėvams (globėjams) dėl 2015 m. gimusių vaikų, 2022-2023 m.m. pradėsiančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.

Tėvams_(globėjams) dėl 2015 m. gimusių vaikų, 2022-2023 m.m. pradėsiančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo

Tėvams-globėjams-apie-specialiųjų-ugdymosi-poreikių-vaikus-iki-7-m.-bei-pagalbos-galimybes-vaikui-šeimai-Vilniaus-mieste

_____________________________________________________________________________

Gerbiami tėveliai,

informuojame, kad jau yra galimybė registruoti vaikus nuo 5 metų skiepams nuo COVID-19.

https://vilnius.lt/lt/2021/12/09/daugiau-kaip-43-tukst-mazuju-vilnieciu-kvieciami-skiepytis-nuo-covid-19/

Paprastai ir patogiai užregistruoti vaiką skiepui Jus galite internetu – www.vakcina.vilnius.lt arba www.koronastop.lt, taip pat paskambinus trumpuoju numeriu 1808.

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Lopšelis-darželis “Berželis” organizuoja miesto parodą “Angelų alėją”, kuri vyks gruodžio 13d. – sausio 19 d., darželio  teritorijoje.
Kviečiame susipažinti su nuostatais ir dalyvauti👼👼👼 .
_______________________________________________________________________________
Lopšelio-darželio Tarybos rinkimai
Spalio 28 d. vyko Tarybos posėdis, gavus tėvų ir pedagogų kandidatūras, rinkome naują lopšelio-darželio “Berželis” Tarybą. Tarybos kandidatų balsavimu Tarybos pirmininke buvo išrinkta logopedė Jevgenija Bolut; kiti Tarybos nariai: meninio ugdymo vadovė Tamara Tretjakova, mokytoja Dalia Bovšytė, mokytoja Veslava Pekarska; tėvų atstovai: Tatjana Baltakė, Violeta Tolkačiova, Renata Kučevskaja ir Joana Masiukait.
  Šiais 2021 metais renkame naują lopšelio-darželio „Berželis“ tarybą, dėl to prašome Jūsų teikti kandidatus – tėvų atstovus. Taryba renkama 3 metams. Reikalingi 4 tėvų atstovai iš viso darželio.
Pasiūlymų laukiame iki š.m. spalio 14 d. L/d „Berželis“.
Pagarbiai, Tarybos pirmininkė T. Tretjakova
______________________________________________________________________________

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, 2021 m. spalio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė konkursą į Vilniaus  lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigas.

Pretendentų atrankos data 2022 m. vasario 1 d.

Prašome ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 16 d. atsiųsti Savivaldybės administracijai (siųsti bendruoju el. paštu – savivaldybe@vilnius.lt ) sprendimą dėl 3 atstovų delegavimo į konkurso komisijos narius:

1 atstovą siūlo tėvai;

1 atstovą – pedagogai (papildomai prašome pateikti deleguojamo pedagogų atstovo pareigybės aprašymą, tiesioginio pavaldumo ryšiams nustatyti);

1 atstovą – mokiniai (jeigu jiems nėra sukakę 16 metų, jiems atstovauja tėvai).

Atkreipiame dėmesį, kad įstaigos rašte turi būtu nurodyta kas ir kada priėmė sprendimą dėl deleguojamų atstovų (pvz. mokyklos tarybos/ pedagogų tarybos ir t. t. sprendimu, kartu turėtų būti pridedamas protokolas ar protokolo išrašas).

Skelbimo nuoroda: https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/darbo-skelbimas/?id=8148

_____________________________________________________________________________
prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus ir prisidėti prie Vilniaus lopšelio – darželio „Berželis“ mikroklimato tyrimo.
Apklausos anketa:

_____________________________________________________________________________

Tėvelių dėmesiui,

į turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmą, kuris numato:

–          ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),likę kiti ugdytiniai, kontaktavę su sirgusiu vaiku ar asmeniu, toliau dalyvauja grupės ugdymo procese;

–          įstaigos personalui taikoma įprasta izoliacija (turėjus kontaktą su sergančiuoju, privalu izoliuotis 10 darbo dienų nuo paskutinio turėto sąlyčio su susirgusiu asmeniu, išskyrus pagal pilną vakcinavimo schemą paskiepytus ir persirgusius);

–          visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

Svarbu, kad tiek 10 dienų izoliacijos trukmė, tiek naujasis algoritmas ugdymo įstaigose taikomas tik naujai izoliuojamiems asmenims, taigi tie, kurie iki teisės akto įsigaliojimo jau yra izoliacijoje po kontakto ugdymo įstaigoje, tęsti ugdymo proceso testuojantis negalės, tačiau galės susitrumpinti izoliacijos terminą pagal naują tvarką.

Taip pat primename, kad būtina laikytis visų reikiamų saugumo reikalavimų.

Atnaujintas 2021-09-22 VESOC sprendimas Nr. V-2142, kuris įsigalioja nuo š. m. rugsėjo 23 d. ir prašome veiklą organizuoti vadovaujantis šiuo teisės aktu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/847f15601bbe11ec93af8a5fb475d9bd

Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, IZOLIACIJOS ALGORITMAS

Ugdymo tipas Izoliacijos ar testavimo taktika Papildomos rekomendacijos
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka;

3. ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, rekomenduojamas PGR tyrimas.

________________________________________________________________________________

Kaip organizuojamas vaikų maitinimas?

_____________________________________________________________________

Ugdymo įstaigų finansavimo šaltiniai

______________________________________________________________________________

Tėvams-globėjams-apie-specialiųjų-ugdymosi-poreikių-vaikus-iki-7-m.-bei-pagalbos-galimybes-vaikui-šeimai-Vilniaus-mieste

______________________________________________________________________________

Gerbiami tėveliai,

informuojame, kad nuo š. m. liepos 1 d. Lietuvoje skelbiama karantino pabaiga. Pažymime, kad ikimokyklinis/ priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Kadangi išlieka ekstremali situacija, prašome atsakingai laikytis visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami, stebima darbuotojų ir ugdytinių sveikatos būklė.

Dėmesio! Tėvai nėra įleidžiami į darželio patalpas, išskyrus lopšelinių grupių vaikų tėvus.

–          Dėl ugdymo mokesčio. Pažymime, kad nuo š. m. liepos 1 d. mokestis už ugdymą ir maitinimą mokamas įprasta tvarka vadovaujantis Tarybos sprendimu (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cdf88fd0182f11eabbd2d79178d400a0/asr). Atkreipiame dėmesį, kad mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vasaros metu (birželio-liepos mėn.) tėvai (globėjai) pateikia prašymus pagal įstaigos nustatytą tvarką, kad vasaros laikotarpiu jų vaikas nelankys įstaigos. Mokestis už ugdymą skaičiuojamas.

–          Dėl grupių jungimo ir budinčių grupių. Primename, kad vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui ir atsakingai įvertinus visas aplinkybes, grupės gali būti performuojamos (sujungiamos). Tokiu atveju grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui ir užtikrinama griežta grupių izoliacija.

Pailgintos (budinčios) dienos grupėse rekomenduojama ugdyti tik vienos grupės vaikus ir vengti skirtingų grupių vaikų. Arba budinti grupė turi įgyti pastovios grupės statusą ir būti sudaroma ne trumpesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui užtikrinant griežtą grupės izoliaciją.

–          Dėl periodinių sveikatos patikrinimų (testavimo).  Pranešame, kad periodiniai sveikatos patikrinimai (testavimai) darbuotojams, turintiems nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, yra privalomi iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos. Testuotis darbuotojams neprivaloma:

– kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų;

– kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.

Pažymime, kam reikia tikrintis, nurodo LRV nutarimas 544 Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiem… (e-tar.lt).

Vadovaujantis šio nutarimo 4 punktu, Darbų sąrašo 2 punkte nurodyti  švietimo paslaugų teikėjai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Išskyrus tuos, kurie pilnai pasiskiepijo  ar persirgo.

Kadangi nuo liepos 1 d. pasibaigia karantinas, bet ne ekstremali situacija, periodiniai profilaktiniai darbuotojų testavimai turi būti atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.

_______________________________________________________________________________

Mieli tėveliai,

Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta jam pradėjus lankyti darželį. Nepamirškime, kad šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. Pirmas dvi savaites, o kartais ir mėnesį, pradėjus lankyti darželį, vyksta vaiko adaptacija. Tai laikas, kai vaikas, o kartu ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi prisitaikyti prie pasikeitimų ir naujų sąlygų. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties. Siekiant kuo sėkmingesnės adaptacijos eigos, labai svarbu suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria vaikai, mokyti juos socialinių įgūdžių, bendradarbiauti su darželio pedagogais, ugdytinių šeimomis.

Neprognozuojama epidemiologinė situacija rudenį diktuoja išskirtines sąlygas ir įpareigoja mus visus laikytis saugumo reikalavimų. Pažymime, kad šiuo pandeminiu laikotarpiu rekomenduojame vaikų adaptacijos periodu tėvų (globėjų, rūpintojų) į ugdymo įstaigų grupes neįleisti, išskyrus išskirtinius atvejus, kai dėl ypatingai jautrių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikų ypatumų staigus atskyrimas negalimas ar nerekomenduojamas pagalbos vaikui specialistų. Tokius atvejus siūlome spręsti individualiai ir lanksčiai, aptarus su šeima ir švietimo pagalbos specialistais bei griežtai laikantis reikiamų saugumo reikalavimų.

Adaptacijos infografikas

Rekomendacijos tėvams

Vaikas pokyčių kelyje: kaip padėti adaptuotis darželyje?

Artėjant naujų mokslo metų sezonui, labai laukiame atvykstančių naujai priimtų mažylių, tačiau taip pat nerimaujame dėl neišvengiamos adaptacijos laikotarpio. Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta jam pradėjus lankyti darželį. Suprantame, kad šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties.

DARŽELIS: būtinybė ar galimybė?

Augdamas namuose vaikas daug laiko praleidžia su suaugusiais žmonėmis: mama, tėčiu, močiute, seneliu, aukle. Taip formuojami ir ugdomi bendravimo su suaugusiaisiais įgūdžiai. Tačiau labai svarbūs ir bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai, nes vaikui reikia draugų, reikia turėti su kuo žaisti ir taip po truputį tapti savarankiškesniam, drąsesniam, pasitikinčiam savimi bei gebančiam įveikti netikėtumus. Todėl darželio lankymas – gebėjimas atsiskirti nuo tėvų, prisitaikymas prie naujų taisyklių ir pasikeitusios aplinkos, bendra veikla su kitais vaikais – yra unikali ir labai svarbi patirtis.

Darželį lankantys vaikai pirmiausia turi unikalią galimybę bendrauti ir mokytis iš bendraamžių. Jie ateina iš skirtingų šeimų, atsineša įvairius elgesio ir bendravimo modelius, įvairią patirtį, skirtingos apimties ir nevienodo stiliaus žodyną, todėl jų patirtis tampa itin įvairiapusiška ir turtinga.
Darželyje vaikai susitinka su įvairiais suaugusiais žmonėmis, perteikiančiais visuomenės normas ir taisykles, todėl greičiau išmoksta tinkamai elgtis (arba bent ja teoriškai tai supranta).
Darželį lankantys vaikai kasdien dalyvauja įvairioje ugdomojoje veikloje. Todėl atsižvelgiant į amžių, individualumą ir galimybes lavinamos penkios pagrindinės jų kompetencijos: socialinė, komunikavimo, pažinimo, meninė ir sveikatos saugojimo.
Darelyje yra daug skirtingų erdvių (koridoriai, rūbinė, grupės erdvė, muzikos salė, specialistų kabinetai ir pan.), todėl susipažindamas su jomis vaikas įveikia naujovių iššūkį, mokosi lanksčiai prisitaikyti prie pokyčių, įgyja patirties, praplečia asmeninę erdvę, tampa drąsesnis ir labiau pasitikintis savimi.
Darželyje gausu įvairių vaiko raidą atitinkančių priemonių ir žaislų, todėl sudaromos platesnės galimybės rinktis, eksperimentuoti, žaisti ir pažinti savo pomėgius.
Įvairialypė dienotvarkė, reguliarus sveikatai palankus valgiaraštis, reglamentuotas poilsio laikas – tai bendra ikimokyklinio ugdymo įstaigos kasdienybė, prie kurios tenka prisitaikyti kiekvienam darželinukui.

Pradėjęs lankyti darželį vaikas susiduria su pokyčiais, iššūkiais ir jaučia didelę įtampą. Todėl natūralu, kad kuriam laikui gali pasikeisti jo elgesys ir emocijos. Vieni vaikai tampa aktyvesni, judresni, jų nuotaika nuolat kinta, kiti, priešingai, būna netipiškai pasyvūs: atsisako bendrauti, slopina emocijas, renkasi stebėtojo vaidmenį.

DARŽELIS IR NAMAI – dvi skirtingos erdvės.

Adaptacijos pradžioje dauguma vaikų verkia išsiskirdami su tėvais, atsisako maisto, kai kurie skundžiasi pilvo skausmais, prasčiau miega. Kartais pasitaiko pykinimo, nevalingo šlapinimosi ar tuštinimosi atvejų, be aiškios priežasties pakyla temperatūra. paprastai laikui bėgant šie simptomai švelnėja, rimsta ir išnyksta.
Pastebime, kad darželyje geriausiai jaučiasi tie vaikai, kurių tėvai padeda jiems suprasti: darželyje ir namuose gyvenimas skiriasi. Supažindinkite su šiais skirtumais mažylį prieš jam pradedant lankyti darželį bei vis pakartokite jau pradėjus. Jūsų pagalba namuose – ypač svarbi.
Labiausiai pagalbos reikia suvokti, kad:
darželyje suaugusiųjų dėmesiu būtina dalytis su kitais vaikais;
darželyje reikia nuosekliau nei namuose laikytis dienotvarkės ir kitų taisyklių;
darželyje reikia dalytis žaislais;
tėvai su manimi draugauja visada, o draugai gali ir nenorėti – juk jie renkasi.

Kiek laiko užtrunka adaptacija?

Adaptacijos procesas gali užtrukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Tai priklauso nuo vaiko amžiaus ir individualių savybių bei pasiruošimo lankyti darželį. Jei po dviejų – trijų mėnesių vaikas negali priprasti prie pasikeitimų, rekomenduojame pasikonsultuoti su specialistais arba atidėti darželio lankymą. Reikia prisiminti, kad po ilgos pertraukos jau pripratęs prie darželio vaikas gali ir vėl patirti sunkumų.

Jūsų dėmesiui: informacija, suteiksianti daugiau žinių ir aiškumo, ruošiantis darželiui.

Rekomendacijos tėvams

Vaikų adaptacija darželyje: https://www.youtube.com/watch?v=m-eWMGG7ocI

_____________________________________________________________________________

Medicininės pažymos

________________________________________________________________________________

Apie skiepijimą

______________________________________________________________________________

 

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Naujovės:

 • Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
 • Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
 • Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.

________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

Informuojame, kad nuo gegužės 2 d. grupėje “Solnyški” (II korpusas) prasideda remonto darbai.

Atsiprašome dėl nepatogumų.

_____________________________________________________________________________

Psichologės Vilijos Zubkauskienės informacinis pranešimas:

Susirinkimo medžiaga_Konfliktų-sprendimai

Psichologė Vilija Zubkauskienė (el.pašto adresas: vilija.vysniauskaite@gmail.com)

_____________________________________________________________________________

Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės saugos skyrius prašo priminti Jūsų bendruomenių tėveliams ir darbuotojams, kad vilniečiai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste ir iki šiol neatsiėmę kalio jodido tablečių, kviečiami jas atsiimti nemokamai didžiosiose miesto vaistinėse (pateikus vaistininkui savo ir (ar) vaiko asmens kodą (-us)).

Pažymėtina, kad kalio jodido tabletės – prevencinė priemonė, skirta apsaugoti skydliaukę nuo žalingo radioaktyviojo jodo poveikio. Prašytume atkreipti dėmesį, kad vartoti kalio jodido tabletes reikėtų tik įvykus branduolinei avarijai ir tik tada, kai tą rekomenduotų Sveikatos apsaugos ministerija.

Būtume dėkingi, jei šia informacija visi Jūsų bendruomenių nariai pasidalintų kuo plačiau ir su savo artimaisiais, giminėmis, pažįstamais, kaimynais, bičiuliais – visais, kuriems ji gali būti svarbi, kad kuo daugiau žmonių atsiimtų vaistinėse jiems skirtas tabletes.

Daugiau informacijos: www.vilnius.lt/jodas<http://www.vilnius.lt/jodas>“

________________________________________________________________________________

Norėtume Jus informuoti, kad nuo gegužės mėnesio mūsų įstaigoje pradeda darbą psichologė Vilija Zubkauskienė ir socialinė pedagogė Jorūnė Saulevičienė, jei turite klausimų ir pageidaujate konsultacijų, galėsite kreiptis pas ją.


Psichologės el. pašto adresas: vilija.vysniauskaite@gmail.com

Socialinės pedagogės el. pašto adresas: jorune.sauleviciene@gmail.com
_________________________________________________________________________

1,2 procentų PARAMA DARŽELIUI

Nuoširdžiai dėkojame vaikučių tėveliams, darbuotojams ir visiems, kurie skyrė 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mūsų lopšeliui-darželiui ,,Berželis“.

Maloniai prašome Jūsų ir šiemet skirti 1,2 proc. (GPM).

Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio

(anksčiau buvo skiriama 2 proc.).  Daugiau informacijos: https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Prašymą galite pateikti iki 2021 m. gegužės 1 d.

Vilniaus vaikų lopšelio-darželio ,,Berželis“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 190026120

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Berželis“

 Prašymus galite pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), pasirinkę FR0512 v.4 pildymo formą.

Nuoroda į elektroninio deklaravimo sistemą:

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Paramos skyrimui reikalingos formos FR0512 v.4 pildymo instrukcija:

– atsidariusioje formoje Jūsų asmens duomenys bus užpildyti automatiškai,

– 1 laukelyje – asmens kodas,

– 3V laukelyje – vardas,

– 3P laukelyje – pavardė,

– 5 laukelyje – 2020,

– 6S laukelyje – žymėti varnele (mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams),

– E1 laukelyje (gavėjo tipas) – 2,

– E2 laukelyje – 190026120,

– E4 laukelyje – 1,20,

– E5 laukelyje – mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik šiais metais, rašykite 2019, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą,

– patikrinkite ar nėra klaidų,

– pateikite.

Ačiū Jums už 1,2 proc. paramą!

_______________________________________________________________________________

Informacija apie ugdymo organizavimą nuo gruodžio 16 d.

Darbas-nuo-gruodžio-16-d_

Švietimo bendruomenei

Gerbiami tėveliai,

atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla bus organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus teikiamas nuotolinis ugdymas. Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

Nuotoliniu būdu bus teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo, psichologo.

Pažymime, kad griežtai draudžiama atvykti į ugdymo įstaigą, asmenims jaučiantiems COVID-19 simptomus:

 1. karščiavimą;
 2. kosulį;
 3. pasunkėjusį kvėpavimą;
 4. skonio ar kvapo netekimą;
 5. turėjusiems kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu;
 6.  grįžus iš COVID-19 paveiktų valstybių https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/paveiktu-saliu-sarasas-1      Dėkojame už sklandų bendradarbiavimą ir saugokime vieni kitus!

 

 

 

Kalėdų-švenčių-2020-tvarkaraštis

2020-11-27

Gerb. Tėveliai,

nors šiuo metu yra labai sudėtinga epidemiologinė situacija šalyje, tačiau viso darželio bendruomenė stengiasi, kad šventinis laikotarpis mažiesiems atneštų gerą nuotaiką bei šventinį laukimo džiaugsmą.
Šių metų didžiosios šventės bus kitokios, todėl dalinamės su Jumis Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių organizavimo karantino metu infografiku, padėsiančiu sukurti kitokią šventę bei švęsti Kalėdas jaukiai ir saugiai. Infografike  pateikiami patarimai, kaip džiugiai pasitikti šventes kartu su vaikais ir bendruomene įgalinant kūrybiškumą, fantaziją, kaip kurti šventines ugdymosi erdves. Taip pat primenama apie saugumo reikalavimus organizuojant šventinius renginius, kad visi liktume sveiki ir saugūs.
Kartu mes esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis sukursime nepamirštamas ir spindinčias šventes!

KALĖDOS_SOSTINĖJE_INFOGRAFIKA-2020-NAUJAS

Norėtume pranešti, kad dėl padidėjusio susirgimų COVID-19 skaičiaus ir atsižvelgiant į naujus Vilniaus miesto savivaldybės bei NVSC reikalavimus, švietimo pagalbos specialistai dalinai dirba nuotoliniu būdu (logopedas ir spec. pedagogas užsiėmimus organizuoja ir paskiria kiekvienai grupei tam tikrą savaitės dieną).

Logopedinių užsiėmimų tvarkaraštis karantino metu:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Grupė “Solnyško”

(22-12; 4-01;18-01;5-02)

Grupė “Kodėlčiukai”

(7-12;28-12;11-01;25-01)

Grupė “Pčiolki” Grupė “Žiedeliai” Grupė “Sovuški”

(9-12;23-12;7-01;21-01))

Grupė “Podsolnuški”

(8-12;16-12;30-12;14-01;28-01)

Grupė “Nykštukai”

(10-12;8-01;22-01)

Grupė “Lapiukai”

(11-12;15-01;29-01)

 

Dėl papildomos informacijos skambinkite tel. 8-646-57755 Logopedė Jevgenija, 8-618-06123 spec. pedagogė Vida

 

Muzikos ir fizinio lavinimo mokytojai bendradarbiaudami su mokytojais dirba nuotoliniu būdu arba lauke, esant palankioms oro sąlygoms.

Būrelių veikla yra stabdoma arba organizuojama nuotoliniu būdu.

 

 

 

Gerbiami tėveliai,

2020 m. lapkričio  11 d. Nr. V-2592

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 1. Pakeistas 1.1.8 papunktis ir yra išdėstytas taip:

„1.1.8. esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp vaikų turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.“

 1. Pakeitas 1.2 papunktis ir yra išdėstytas taip:

„1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.“

 1. Pakeistas 2 punktas ir yra išdėstytas taip:

„2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.“

 

Vadovaujantis 2020 m. lapkričio  6  d. Nr. V-2543

Lietuvos Respublikos Sveikatos ministro SPRENDIMU

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

1.1.8. Esant galimybei, rekomenduojama priešmokyklinio ugdymo grupėms nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp vaikų turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

1.2. Visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis ugdymo paslaugų teikimo vietoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

 

🇪🇺🇱🇹

Šiuo metu yra vykdoma Europos piliečių iniciatyva „Minority SafePack – Milijonas parašų už įvairovę Europoje” (angl. Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe)

Šia pilietine iniciatyva siekiama pagerinti tautinių mažumų apsaugą ir sustiprinti kultūrinę bei kalbinę įvairovę Europos Sąjungoje.

Kad ši Europos piliečių iniciatyva būtų sėkminga, iki š. m. lapkričio 6 d. turi būti surinktas vienas milijonas piliečių pritarimo pareiškimų.

Tuomet ši piliečių iniciatyva būtų pateikta Europos Sąjungos Komisijai, kuri galėtų inicijuoti politikos priemones bei teisės aktus švietimo ir kultūros, lygių galimybių, regioninės politikos, audiovizualinės politikos ir kitose srityse, kas padėtų geriau apsaugoti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančius asmenis, stiprinti kultūrų ir kalbų įvairovę Europos Sąjungoje.

Europos piliečių iniciatyva „Minority SafePack” registruota 2017 m. balandžio 3 d. Iniciatyvos organizatoriai – piliečių komitetas, turėjo vienus metus, per kuriuos galėjo rinkti būtinus parašus. Tam, kad Europos Sąjungos institucijos nagrinėtų iniciatyvą, būtina surinkti bent 1 mln. Europos Sąjungos piliečių parašų iš nemažiau kaip 7 valstybių narių. Kiekvienoje iš 7 valstybių narių iniciatyvą pasirašyti turi tam tikras minimalus piliečių skaičius, – 8 250 balsų turi būti iš Lietuvos.

Surinktus ir pateiktus parašus turi patvirtinti kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos. Lietuvos Respublikoje šia institucija paskirta VRK.

Pasirašyti už iniciatyvą galima iki š. m. lapkričio 6 d. internetu https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

arba išimtiniais atvejais specialiose popierinėse formose (popierinių variantų pasirašymo terminas iki š. m. lapkričio 5 d.).

 

2020-10-26. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, būrelių veikla yra laikinai stabdoma.

Informacinis-pranešimas-bendruomenei

 

E-lankstinukas-Globos centrai

 

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai dalyvauja pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo programoje „Neįtikėtini metai“ ir kviečia programoje dalyvauti tėvus ir globėjus, auginančius 3–6 metų amžiaus elgesio ir emocijų sunkumų turinčius vaikus.  

18-os kas savaitę vyksiančių susitikimų tikslas – padėti tėvams ir globėjams atrasti sprendimų vaiko auklėjimo procese bei užkirsti kelią netinkamo elgesio pasikartojimams.

Daugiau informacijos apie programą rasite čia: https://bit.ly/34M7EWh

Grupė startuos jau spalio 21 d. Vilniaus Santariškių lopšelyje darželyje ir lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“.

Norintys dalyvauti programoje kviečiami užpildyti anketą: https://forms.gle/XQdGRySRkTiLT8Bv8

 

Žaislų sauga

Rekomendacijos_del_zaislu+darželiams,+tėveliams,+globėjams

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

VESOC rugsėjo 22 d.

DĖL PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ VAIKUI, TURINČIAM ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMŲ, IR JO ŠEIMAI TEIKIMO (Reg. Nr. A51-118905/20(3.3.2.26E-AD17))

Elektroninio dokumento nuorašas

Nacionalionio Sveikatos centro algoritmai dėl COVID 19 – kaip elgtis, kai vaikas susirgo (arba turėjo kontaktą su sergančiuoju).

NVSC_Algoritmai

Dėl sąskaitų už ugdymą gavimą elektroniniu paštu.

Informuojame, kad Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome  patikrinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur tėvai turėtų uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu:

 

 

Informaciją apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos.

Visi dokumentai skelbiami https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai.

 

Gerbiami tėveliai,

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Prašymo-paraiskos SP (A) 11 forma gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų

PAVYZDYS_prašymo_SP-11_forma

 

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, nuo 2020 m. birželio 1 d. aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;

– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

 • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
 • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

 

Dėl vaiko priežiūros ugdymo įstaigoje karantino metu!

Prašome susipažinti su Rekomendacijomis del darbo organizavimo darzelyje nuo geguzes 18 d

Užtikriname, kad mūsų įstaiga vadovausis rekomendacijomis ir laikysis visų saugos reikalavimų.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Dėl mokesčio.

Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

 

UGDYMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS ELEKTRONINIU BŪDU

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad iki 2020-05-31 d. elektroniniu būdu turite pasirašyti ugdymo sutartis su įstaiga, kurioje vaikas gavo vietą.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu savivaldybėje sistema yra ruošiama sutarčių pasirašymui elektroniniu būdu.

Visą informaciją apie pateiktą prašymą ir įvykusį priėmimą gali rasti čia: https://svietimas.vilnius.lt

 

PARAMA DARŽELIUI

Nuoširdžiai dėkojame vaikučių tėveliams, darbuotojams ir visiems, kurie skyrė 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mūsų lopšeliui-darželiui ,,Berželis“.

Maloniai prašome Jūsų ir šiemet skirti 1,2 proc. (GPM).

Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio

(anksčiau buvo skiriama 2 proc.).  Daugiau informacijos: https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Prašymą galite pateikti iki 2020 m. gegužės 1 d.

Vilniaus vaikų lopšelio-darželio ,,Berželis“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 190026120

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Berželis“

 Prašymus galite pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), pasirinkę FR0512 v.4 pildymo formą.

Nuoroda į elektroninio deklaravimo sistemą:

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Paramos skyrimui reikalingos formos FR0512 v.4 pildymo instrukcija:

– atsidariusioje formoje Jūsų asmens duomenys bus užpildyti automatiškai,

– 1 laukelyje – asmens kodas,

– 3V laukelyje – vardas,

– 3P laukelyje – pavardė,

– 5 laukelyje – 2019,

– 6S laukelyje – žymėti varnele (mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams),

– E1 laukelyje (gavėjo tipas) – 2,

– E2 laukelyje – 190026120,

– E4 laukelyje – 1,20,

– E5 laukelyje – mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik šiais metais, rašykite 2019, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą,

– patikrinkite ar nėra klaidų,

– pateikite.

Ačiū Jums už 1,2 proc. paramą!

2020-04-23
Dėl vaikų priežiūros ugdymo įstaigoje karantino metu.
Vaikų priežiūra ugdymo įstaigose organizuojama įvertinus visas aplinkybes. Turi būti pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Darbdavio pažyma gali būti pateikiama ir elektroniniu būdu.

Dėl apmokėjimo

Gerbiami tėveliai,

norėdami nuo kito mėnesio gauti sąskaitas už vaiko ugdymą el. paštu, Tėvai (Globėjai) turi prisijungti prie sistemos www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos ir išreikšdami savo sutikimą gauti sąskaitas el. paštu pažymėti varnelę skiltyje – Gauti sąskaitas el. paštu. Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Tėvai (Globėjai) prisijungs prie sistemos ir pažymės varnelę.

Taip pat pažymime, kad el. sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl paprašykite Tėvų (Globėjų) prisijungti www.svietimas.vilnius.lt puslapyje ir patikrinti ar nurodyti kontaktiniai adresai nėra pasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, reikia juos atnaujinti www.svietimas.vilnius.ltIkimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Lankantys įstaigas vaikai – Paspausti ant vaiko vardo, pavardės – Ties Tėvo(Globėjo) ID numeriu paspausti piktogramą.

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS GAVIMO

Tėvai ir globėjai, kurie šiuo metu yra netekę darbo, neturi pajamų ir norėtų gauti socialinę paramą, jie turėtų vadovautis Socialinių išmokų skyriaus pateikiama informacija:
Į Socialinių išmokų skyrių vilniečiai gali kreiptis dėl socialinės pašalpos, jei vieno šeimos nario vidutinės mėnesio pajamos neviršija 125 Eur, turimas turtas neviršija nustatyto turto vertės normatyvo ir visi šeimos nariai atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo reikalavimus dėl užimtumo (dirba, mokosi, augina vaiką iki 3 m., kt.).
Prašymus skirti socialines išmokas Socialinių išmokų skyriui galima pateikti:
• el. būdu www.spis.lt,
• prisijungus www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos ir pasirinkus norimos paslaugos aprašą, užpildyti jame pateiktą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
• telefonu 8 700 35545, pateikiant specialistui informaciją žodžiu, pagal kurią besikreipiančio asmens vardu užpildomas prašymas-paraiška;
• siųsti adresu Kauno g. 3, Vilnius.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, Vilnius.

Tėvų linija

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai.

Norime priminti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai visada gali sulaukti nemokamos psichologinės pagalbos paskambinę į „Tėvų liniją“.

Darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val. galima paskambinti nemokamu anoniminiu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.

Daugiau informacijos: www.tevulinija.lt

 

Dėl nuotolinio ugdymo

Norėtume Jus informuoti, kad mūsų ugdymo įstaiga (lopšelis-darželis “Berželis”) ir toliau užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu:

 • pedagogai naudoja Facebook, Viber, elektroninio pašto, kitų ryšio priemonių aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą;
 • džiaugiamės, kad bendraujate ir bendradarbiaujate su pedagogais ir padedate savo vaikučiams ugdytis;
 • tarpusavyje susitariate dėl vaiko ugdymo(si) grįžtamojo ryšio galimybių (pvz. nufotografuoti ir įkelti vaikų darbelių ar pažintinės veiklos nuotraukas, užfiksuoti kitas ugdymo(si) akimirkas);
 • tik visi kartu susitelkę rasime geriausius sprendimo būdus, atliepiančius vaiko poreikius, šeimos, mokytojų ir įstaigos galimybes.

Teikiamos švietimo pagalbos specialisto konsultacijos:

Specialistas Darbo laikas (konsultacijos) Kontaktai Teikiama pagalba
 

Logopedė Jevgenija

 

I,II,III,IV

nuo 10 -13 val.

Mob.tel.

+370-646-57755

Bendro pobūdžio rekomendacijos Facebook puslapis “Logopedija Smile”, užduotys bendradarbiaujant su pedagogais bus siunčiamos į Facebook uždaras grupes, el.paštu;

individualios rekomendacijos el.paštu, telefonu

Muzikos mokytoja Tamara: tel. +370-675-85154; el.paštas – ttretjakova0@gmail.com

Kūno kultūros mokytojas Lukas: el.paštas – lukaslaurinavicius@gmail.com

Rekomendacijos dėl mokymo organizavimo nuotoliniu būdu

Dienotvarkė – tai labai svarbu!

Susitarkite, kada vaikas kelsis, kuriuo metu atliks užduotis ir ilsėsis, kada skirsite laiko bendrai šeimos veiklai, kelintą valandą jis eis miegoti. Taip pat svarbu nuspręsti, kokių naujų taisyklių bus laikomasi. Žinojimas ir ribos suteikia vaikams aiškumo, o tai padės lengviau ištverti karantiną. Ugdymo inovacijų centras siūlo šeimos dienotvarkės karantino metu pavyzdį:

UIC – Dienotvarkė karantino metu

TĖVŲ LINIJOS  rekomendacijos darželinuko dienotvarkei 

www.pvc.lt/images/pdf/darzelinuko.pdf

Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Kaip pagalbinė priemonė galimas  skaitmeninis turinys „EDUKA klasėje“ https://klase.eduka.lt 

 • 4-mečiams:
  – YGA GA pedagogo knyga ir papildoma medžiaga atsisiuntimui.
 • 5-mečiams:
  – PI KA pedagogo knyga ir papildoma medžiaga atsisiuntimui;
  – PI KA plakatai demonstravimui (3 dalys).

Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Kaip pagalbinė priemonė galimas  Opa pa skaitmeninis turinys EDUKA klasėje https://klase.eduka.lt

Darbo karantinto sąlygomis planas 2020-03-24

Veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23

 

COVID-19 situacijų valdymo grupė:

Vaidmuo grupėje Darbuotojas
1.1. Grupės vadovas

L. e. p. direktorė

Loreta Semaška

Tel. Nr. 8 5 241-64-76

1.2. Grupės narys

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Erika Rynkevičienė

Tel. Nr. 8 5 242-92-52

1.3. Grupės narys

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Tatjana Aniskevič

Tel. Nr. 8 5 242-92-52

1.4. Grupės narys

VSP specialistė

Danuta Vaitkevičienė

Tel. Nr. 8 5 242-92-52

1.5 Grupės narys

Logopedė

Jevgenija Bolut

Tel. Nr. 8 5 242-92-52

 

Kovo 16 d.

Dėl medicinos darbuotojų vaikų priėmimo
Vadovaudamiesi 2020 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu užtikrinti medicinos sektoriaus įstaigų darbuotojų šeimose augančių vaikų priežiūrą, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose, informuojame, jog tėvų, atitinkančių įsakyme minimus kriterijus, vaikai priimami nuo 07.00 iki 19.00 val.      Apie   sprendimą   atvesti   vaiką  į  darželį  prašome  informuoti  administraciją tel. 8 684 68374. Iš anksto pasirūpinkite darbovietę ir darbo grafiką patvirtinančiu dokumentu!

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir medicinos įstaigų sąrašas.

AD ISAK del medicinos sektoriaus darbuotoju vaiku 

Kovo 13 d.

Dėmesio! Dėl ugdymo proceso nutraukimo

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, vykusios š. m. kovo 12 d., posėdžio protokolo Nr. A16-213/20(2.6.2.1-CIV) sprendimais,

 

pranešame, kad nuo kovo 13 d. (penktadienio) nutraukiamas ugdymo procesas visose ugdymo įstaigose.

 

Paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją,  vadovaujantis Mokesčio tvarkos  8 ir 11.2.9  p., mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą nemokamas.

 

Daugiau informacijos apie situaciją Vilniaus mieste – https://vilnius.lt/lt

Apie epidemijos pratęsimo ar pabaigos datą informuosime papildomai.

 

Kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19.
Taip pat bet kuriuo paros metu galima skambinti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą tel. Nr. (8 5) 212 4098.

 

 Kovo 12 d.

SVARBU!  Vilnius reaguoja į koronavirusą: stabdo ugdymo įstaigų veiklą, uždaro viešas pramogų erdves.
Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių viruso plitimo stabdymui. Nuo rytojaus iki šv. Velykų atostogų pabaigos uždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla. Tačiau gyventojams savivaldybė rekomenduoja neužsidaryti tarp keturių sienų – nepamiršti išeiti pasivaikščioti, sportuoti lauke, lankytis gamtoje.
„Matome užsienio šalių pavyzdžius, kaip greitai virusas iš nematomo tampa masiškai plintančiu. Nors patvirtintų koronaviruso atvejų Vilniuje dar nėra, tačiau puikiai suprantame, kad tik laiko klausimas, kada ši situacija pasikeis, todėl negalime delsti, turime reaguoti siekdami apsaugoti vilniečius, ypač pažeidžiamiausias grupes. Tai sudėtingi sprendimai, nepatogumų ar nuostolių patirsime visi, tačiau be jų mes galime turėti gerokai sunkesnes pasekmes. O šiuo periodu kviečiu labiausiai vertinti medikų darbą ir saugoti juos – tik nuo jų kantrybės ir sveikatos priklausys, kaip mus palies virusas“, – sakė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.
Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos vadovo, Savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio teigimu, pagrindinis tikslas – stabdyti viruso plitimą, todėl, įsigilinus į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas bei kitų šalių patirtį, bus imtasi visų priemonių, kurios gali sumažinti neigiamas koronaviruso pasekmes.
„Suprantame, kad ugdymo įstaigų stabdymas sukels didelių nepatogumų tėvams, bet šiuo atveju turime galvoti apie žmonių gyvybių apsaugojimą – tiek dirbančių ugdymo įstaigose, tiek vaikų tėvų ir senelių. Laikini veiklos stabdymai Vilniuje galios ir visoms vietoms, kuriose dėl poilsio ar pramogų buriasi žmonės: muziejams, kino teatrams, sporto klubams ir kitiems. Verslą kviečiame solidariai atlaikyti viruso ataką – taip, šios priemonės griežtos, tačiau jos nepažeidžia ekonomikos, priešingai – jei nestabdysime viruso dabar, jis turės didžiulių neigiamų pasekmių ekonomikai ateityje“, – teigė P. Poderskis.

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta:

Švietimas:

 • Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo rytojaus (kovo 13 d.) penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.
 • Informuoti mokyklų direktorius ir mokytojus, kad ugdymosi procesas nenutrūktų ir būtų tęsiamas virtualiai – el. paštu ir per el. dienynus.

Renginiai, viešosios erdvės, susisiekimas:

 • Nuo rytojaus Vilniuje turi būti sustabdyti visi renginiai uždarose vietose, kuriuos dalyvauja daugiau nei 100 žmonių.
 • Nuo rytojaus Vilniuje atvirose vietose negali vykti renginiai, į kuriuos kviečiami žmonės.
 • Nuo rytojaus Vilniuje stabdyti visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veiklą: muziejai, kino teatrai, sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės.
 • Prekybos vietų veikla nestabdoma, tačiau jų savininkams savivaldybė rekomenduoja imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių būriavimosi. Gyventojams rekomenduojama tokiose vietose lankytis tik dėl būtinų pirkinių, taip pat dažniau rinktis apsipirkimą internetu.
 • Vilniaus viešasis transportas nebus stabdomas, tačiau bus dažniau dezinfekuojamas, vėdinamas, taip pat keleiviai bus raginami laikytis atstumo vienas nuo kito. Jau tariamasi su dviračių bei paspirtukų dalijimosi bendrovėmis, kad jos kuo anksčiau pradėtų savo sezoną.

Įstaigų darbas:

 

 • Visoms Vilniuje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms savivaldybė rekomenduoja atšaukti visas komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų susitikimų arba perkelti juos į virtualią erdvę.
 • Savivaldybė nuo pirmadienio vilniečius aptarnaus tik nuotoliniu būdu – el. būdu ir telefonu.

Vilniaus miesto savivaldybė dar kartą prašo visuomenės sąmoningumo, sumažinti socialinių kontaktų skaičių šiuo kritiškai svarbiu periodu, vykdyti griežtas saviizoliacijos sąlygas grįžus iš karštųjų taškų užsienyje, ir ypač saugoti viruso pažeidžiamiausias visuomenės grupes – vyresnius asmenis bei sergančiuosius lėtinėmis ligomis. Su telekomunikacijų bendrovėmis kalbamasi apie tiesioginį informavimą tų, kurie grįžta iš užsienio.

Vilniaus meras šiandien susitiko su Vilniuje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais siekiant užtikrinti operatyvų ir efektyvų situacijos valdymą. Taip pat šiandien vyksta mero susitikimas su maisto išvežiojimo bendrovėmis dėl galimybės bendradarbiauti šiuo periodu pristatant maistą tiems, kas negalės juo pasirūpinti patys. Taip pat tariamasi su privačiomis bendrovėmis dėl galimybės palankesnėmis sąlygomis vilniečiams suteikti galimybę naudotis išmaniąja televizija saviizoliacijos periodu.

Tam, kad šiuo periodu gyvenimas neapsiribotų keturiomis namų sienomis, Vilniaus miesto savivaldybė gyventojams rekomenduoja pagalvoti apie šias veiklas:

 

 • Sportą iš uždarų erdvių perkelti į gamtą;
 • Eiti pasivaikščioti – nebūtina užsidaryti namuose. Tačiau negalioja tiems, kurie dėl karantino turi saviizoliuotis namuose;
 • Šeimoje rasti bendrų veiklų – stalo žaidimai, filmai, serialai, kūrybinė veikla;
 • Lankytis gamtoje – aplink Vilnių tiek puikių vietų, išnaudokite šį laiką jų apžiūrėjimui;
 • Atrasti naujus patiekalus namuose;
 • Įveikti Vilniaus knygų mugėje nusipirktas knygas;Turint galimybę, daugiau laiko praleisti soduose, sodybose, atostogų apartamentuose;

Šie savivaldybės sprendimai gali būti papildyti paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms.

Artimiausiu metu atsiųsime detalias rekomendacijas ir labai tikimės sklandaus bendradarbiavimo.

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vyriausioji patarėja

 

                                                                                                                                

                  

Naujausia apibendrinta informacija (kovo 12 d.):

 • Nuo šiol rizikingomis šalimis laikomos: Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras, Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir visa Italija (ne tik 4 Italijos regionai, kaip iki šiol).
 • Atnaujinta, kokioms sąlygoms esant žmogus bus tiriamas dėl koronaviruso infekcijos:
  • keliavęs paveiktose teritorijose arba buvęs artimame sąlytyje su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 atveju;
  • asmeniui yra pasireiškusi sunki ūmi arba tik ūmi kvėpavimo takų infekcija (karščiavimas ir bent vienas kvėpavimo takų ligos simptomų – kosulys, apsunkintas kvėpavimas);
  • nėra nustatyta kitos etiologinės priežasties, kuri paaiškintų aukščiau minėtus  simptomus, tačiau reikalinga hospitalizacija;
 • Informacija visiems grįžusiems asmenims iš paveiktų teritorijų:
  • ir toliau prašoma pateikti informaciją apie save šiais būdais: užpildant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje pateikiamą anketą:  http://nvsc.lrv.lt/covid-19; pranešus tel.: (8 5) 212 4098, el. paštu: info@nvsc.lt
  • 14 dienų stebėti savo sveikatą;
  • jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas), nedelsiant skambinti telefonu skubios pagalbos telefonu 112, pranešti apie susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus;
  • jei per dvi savaites ligos simptomai neišsivysto, žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti į įprastą gyvenimą;
  • nuo šiol izoliacijai namuose (saviizoliacijai) sveikiems ir neturėjusiems sąlyčio su sergančiuoju koronaviruso liga žmonėms nebebus išduodami nedarbingumo pažymėjimai; Ugdymo įstaigų vadovų prašoma leisti darbuotojams bei mokiniams (vaikams), jei jie pastaruoju metu grįžo koronaviruso paveiktų šalių, nesilankyti švietimo įstaigoje, sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu, savarankiškai, o darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu.
  • Nedarbingumo pažymėjimas bus išduotas asmenims, grįžusiems iš Kinijos, Honkongo, Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, kuriems yra pasireiškusi sunki ūmi arba tik ūmi kvėpavimo takų infekcija (karščiavimas ir bent vienas kvėpavimo takų ligos simptomų – kosulys, apsunkintas kvėpavimas). Esant galimybei kviečiama darbdavius sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu.

 

Atsakymas į dažniausiai užduodamą klausimą dėl izoliavimosi sampratos ir būtinųjų veiksmų. Jei asmuo izoliavosi, intensyviai rekomenduojama:

 • nepalikti izoliavimosi vietos 14 d. nuo paskutinės rizikos užsikrėsti dienos (paskutinės buvimo paveiktoje teritorijoje dienos);
 • nesilankyti viešose vietose, pvz., mokykloje, darbe, universitete, masinio susibūrimo vietose ir kt.;
 • visą izoliavimosi laiką nepriimti svečių namuose;
 • kasdien matuoti kūno temperatūrą, stebėti sveikatą ir pranešti jums skambinančiam  visuomenės sveikatos specialistui apie atsiradusius sveikatos pokyčius (atsiradus kosuliui, dusuliui, apsunkintam kvėpavimui ar kt.);
 • jei įmanoma, maistu ir kitais būtinaisiais poreikiais kviesti pasirūpinti šeimos narius ar draugus, kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės. Jei nėra tokios galimybės, rekomenduojama maistą užsakyti į namus.

 

Kviečiu Jus susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19

 

PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS REKOMENDACIJOS DĖL KORONAVIRUSO

Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis,  pagrindinės pasirengimo koronaviruso protrūkiams priemonės visuomenėje yra šios:

 • Likti namie, jei jaučiami respiraciniai simptomai (pakilusi temperatūra, kosulys, dusulys). Todėl vaikai su šiais simptomais neturi būti vedami į darželius.
 • Kosėjimo, etiketas: kosint, čiaudint burną bei nosį  užsidengti servetėle, po to servetėlę išmesti į uždarą šiukšlių dėžę su automatiniu dangčio pakėlimu. Todėl darželiuose turėtų būti mokoma kosulio etiketo, turi būti vienkartinių servetėlių atsargos ir pėdalinės šiukšlių dėžės.
 • Rankų higiena: dažnai plauti rankas su tekančiu vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sek, ypač  pasinaudojus tualetu, prieš valgį, išsišnypštus nosį, pakosėjus ar nusičiaudėjus. Papildomai darželiuose siūlome vaikams nusiplauti rankas tik atvykus į ugdymo įstaigą, grįžus iš lauko, pažaidus su bendro naudojimo žaislais, prieš miegą.
 • Jei nėra šalia muilo ir vandens, tada naudoti alkoholinį rankų dezinfektantą. Tai darželio vaikams nėra aktualu, nes šiuo metu reikėtų vengti išvykų.
 • Nuolatinė aplinkos priežiūra. Dažnai liečiamų paviršių nuolatinis valymas (2-3 kartus per dieną). Nepakanka vien grindų, baldų paviršiaus valymo. Atkreiptinas dėmesys į durų rankenas, tualeto nuleidimo bakelio rankenas, žaislus. Valymui pakanka vandens ir įprastinių valymo priemonių. Rekomenduojama naudoti vienkartines šluostes, kurias po panaudojimo išmesti į uždarą atliekų talpą. Jei naudojamos daugkartinės paviršių valymo šluostės, jas plauti automatinėse skalbimo mašinose, dezinfekuojant karščiu.

Informacija dėl vaikų rankų dezinfekavimo alkoholiniu dezinfektantu

Alkoholiniai rankų dezinfektanatai mažiems vaikams nerekomenduotini dėl šių priežasčių:

Sąlyčio  trukmė su oda turi būti ne mažiau 15 -20 s. Alkoholis per odą gali prasiskverbti į kraują, o minėti dezinfektantai nėra gaminti specialiai vaikams, jų poveikis vaikų sveikatai nėra vertintas. Vaikai rankomis mėgsta liesti veidą, kišti pirštus į burną, todėl atsiranda grėsmė  cheminei medžiagai patekti į vaiko oranizmą ne tik per odą, bet ir per burną.

Rankų dezinfektantai paprastai skirti naudoti vietose, kur greta nėra praustuvės, t.y. kelionėse, išvykose ir pan. Teisingai plaunant rankas vandeniu ir muilu, mechaniškai pašalinama 95 % mikroorganizmų.

Vasario 27 d. žiniomis, COVID-19 paplitimas yra šiose teritorijose: Kinijoje (visos provincijos), Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos – Romanijos regionai), Honkonge, Irane, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Singapūre.

 

Atkreipiame dėmesį, kad visiems žmonėms, kurie neseniai grįžo iš aukščiau paminėtų koronaviruso paveiktų teritorijų, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos  rekomenduojama likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Vaikai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi 14 d. likti namuose, jų tėvai – informuoti ugdymo įstaigos administraciją.

Tėvai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) arba 14 d. dirbti nuotoliniu būdu.

 

Mokytojai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC).

Primename, kad visa  šia informacija (ir anksčiau siųsta) būtina pasidalinti su savo įstaigų bendruomenėmis, darbuotojais ir tėvais (el. paštais, patalpinti el. dienynuose, paskelbti internetinėse svetainėse, iškabinti stenduose ir kt.).

Taip pat pridedame specialistų rekomendacijas (video): kaip teisingai vėdinti ir valyti patalpas –  https://we.tl/t-bw8bYSnOZ8

Siunčiame ir Sveikatos apsaugos ministerijos raštą dėl koronaviruso atvejo apibrėžimo atnaujinimo (žr. prisegta).

Daugiau informacijos galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/dazniausiai-uzduodami-klausimai-del-naujojo-koronaviruso-ir-rekomendaciju-gyventojams.  Taip pat galima konsultuotis ir karštąja linija tel. Nr. 8 618 79984 (visa parą konsultuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai).

Kilus klausimų apie situaciją, prašome susisiekti su visą parą budinčia Nacionalinės visuomenės sveikatos centro karštąja linija.  Visą parą budinčios karštosios linijos tel. Nr.:  8 618 79984.

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 

 

KVIETIMAS į mokymus tėvams

Maloniai kviečiame į mokymus, kurie yra skirti tėvams, auginantiems įvairių raidos sutrikimų, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus bei specialistams dirbantiems su vaikais ar šeimomis, kuriose auga vaikai turintys įvairių raidos sutrikimų, elgesio ir emocijų sutrikimų. Mokymų metu dalyviai lavins gebėjimus taikyti kasdienio bendravimo strategijas, mokysis efektyviai naudoti ankstyvosios intervencijos būdus, reikiamas pagalbos priemones, padėsiančias lavinti esminius su vaiko raida susijusius įgūdžius.

Grupėje planuojama 20 dalyvių. Mokymų ciklą sudarytų 3 sesijos po 2 dienas. Bendra mokymų trukmė 24 val. Vilniaus mieste planuojamos 3 grupės – rytinė ir popietinė, dieninė. Mokymų pradžia numatoma nuo 2020 vasario 20 d. Pabaiga – 2020 kovo 12 d. Preliminari darbotvarkė prisegtuke.

kvietimas vilnius

Mokymo dienotvarke_RYTINĖ grupė (1)

Mokymo dienotvarke_POPIETINĖ grupė (1)

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303).

Siekiant užtikrinti visavertę vaikų mitybą, keičiasi vaikų maitinimo ir ugdymo kaina.

Mokestis didinamas 20 proc. maisto produktams įsigyti:

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: lopšelio grupėse – 2,20 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 14 ir 24 valandas: lopšelio grupėse – 2,50 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,80 Eur;

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas: lopšelio grupėse – 1,70 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur  (buvo 0,72 Eur) mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

Lengvatos tėvams išlieka tos pačios, tik kai kurios yra papildytos.

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

– šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

– jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

– prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

– tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

– mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

– vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);

– nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

– mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas;

– jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (dvi ligos dienas mokestis už maitinimą mokamas).

Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

– vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

– toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

– vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

– vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

– vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

– vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Kiekviena įstaiga pasirengia vidaus tvarkos aprašą dėl vaiko lankymo/nelankymo informavimo, suderina jį su įstaigos bendruomene ir viešai paskelbia.

 

Vaikų priėmimo į darželius tvarkoje iš esmės keičiasi tik 39 punktas: „Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Vaikai, nelankę įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, apie tai informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos; jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu – pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o jei tėvai užsiima individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos; mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu“.

 

Pagal mokinių amžių, pradinių klasių mokiniams maitinimo norma buvo yra per maža, todėl  nustatyta tokia maitinimo norma, kuri atitinka jų amžių. Naujai patvirtinta mokinių, besimokančių Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose, kuriuose maistą ruošia pačių įstaigų darbuotojai, maitinimo organizavimo tvarka ir  nustatyta vienos dienos mokinio maitinimo norma.

Jau sulaukėme nemažai klausimų dėl vaiko ligos pateisinimo, todėl paaiškiname išsamiau: jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) (tėvai už 2 pirmas dėl ligos praleistas dienas moka pilną mokestį, o nuo trečios dienos mokestis nemokamas iki vaikas pasveiks ir ateis į darželį) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka (kiekviena įstaiga pasirengia tvarką, kokiu būdu tėvai informuos auklėtojas apie ligos pradžią) ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos (tėvai atvedę vaiką po ligos, praleistas dienas turi pateisinti savo  raštu per tris darbo dienas). Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Tėvai iš www.esveikata.lt svetainės pateikia informaciją tik nuo kada iki kada vaikas sirgo, t. y. lankėsi pas gydytoją). Pvz., vaikas serga 9 dienas, vadinasi, už maitinimą tėvai nemoka 7 dienas (mokestis už maitinimą pradedamas nemokėti nuo 3 ligos dienos).

PRIĖMIMO TVARKA, 2020 m.

MOKESČIO TVARKA, DARŽELIŲ, 2020 m.

skaidres del atnaujintu teises aktu

Administracija

 

 

 

 

KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ TVARKARAŠTIS

Kalėdinių švenčių tvarkarastis 2019

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. negalioja medicininės pažymos forma Nr.094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“.
Vietoje šios pažymos vaiko ligos atveju jūs turite parašyti raštelį (informaciją, pažymą) jog vaikas sirgo.

Raštelyje turi būti šie duomenys:
– Vieno iš tėvelių vardas, pavardė;
– Tėvelio gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas;
– Sirgusio vaiko vardas, pavardė, lankoma grupė;
– Vaiko ligos laikotarpis (datos pradžia ir pabaiga).

Raštelis patvirtinamas vieno iš tėvelių parašu, nurodant pasirašiusio asmens vardą ir pavardę.
Ši informacija yra patalpinta darželio svetainėje:

www.berzelis.lt

Ten rasite ir raštelio dėl vaiko ligos pavyzdį.

PAVYZDYS (parsisiuntimui spauskite apačioje „Blankas dėl ligos pateisinimo“)

Blankas-dėl-ligos-pateisinimo

Mieli tėveliai ar globėjai!

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad kiekvienais metais privalu pasirūpinti vaiko profilaktiniu sveikatos patikrinimu, kreipiantis į šeimos gydytoją (arba vaikų gydytoją), gydytoją odontologą. Profilaktinis sveikatos patikrinimas – tai ne formalumas, o išsamus vaiko sveikatos būklės tikrinimas, galintis padėti išvengti lėtinių ligų vystymosi ir svarbus vaiko gerovei.

Dar kartą pranešame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d., įvertinęs vaiko sveikatos būklę, gydytojas turi užpildyti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. E027-1), galiosiantį vienus metus nuo užpildymo datos. Norėdami peržiūrėti ar atsispausdinti elektroninį vaiko sveikatos pažymėjimą, turite prisijungti prie portalo www.esveikata.lt ir susikurti peržiūros kodą, kuriuo naudodamiesi tame pačiame portale galėsite atsidaryti ir peržiūrėti minėtą elektroninį dokumentą. Detali informacija, kaip susikurti peržiūros kodą ir peržiūrėti vaiko sveikatos pažymėjimą, pateikta prisegtuose prieduose.

Atkreipiame dėmesį, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos, vykdančios ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdymą, laikinai (iki 2020 m. pabaigos) neturi galimybės elektroninėje sistemoje susipažinti su vaikų sveikatos duomenimis, todėl ugdymo įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas, turite pateikti peržiūros kodą arba atspausdintą vaiko sveikatos pažymėjimą. Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms peržiūros kodą reikia pateikti portalo https://svietimas.vilnius.lt  darželių informacinėje sistemoje „Mano darželis“, pasirenkant meniu punktą „Pažymos“.

Jei pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 metų pabaigos) gydytojas Jums išduotų popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą, nesijaudinkite – ugdymo įstaigos jį tikrai priims.

Kaip-sukurti-vaiko-sveikatos-pažymėjimo-peržiūros-kodą

Nauja informacija dėl vaikų lankomumo apskaitos

DĖL-MOKINIŲ-LANKOMUMO-APSKAITOS

2019-2020 m.m. užsiėmimų tvarkaraščiai

Muzikos_uzsiemimu_tvarkarastis-2019-2020-

Sporto_užsiemimų_tvarkaraštis_2019-2020

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

LD „BERŽELIS“ asmens duomenu tvarkymo taisykles

Asmens duomenu tvarkymo taisykles

TĖVELIŲ DĖMESIUI,
ATSIŽVELGIANT Į LIETUVOS HIGIENOS NORMOS REIKALAVIMUS, ESANT GERAM ORUI, ŠVIESIU PAROS METU VAIKAI RYTE IR PO PIETŲ BUS IŠVEDAMI Į LAUKĄ.

NUO BALANDŽIO 16 D. UŽTIKRINANT VAIKŲ SAUGUMĄ,
VARTAI Į DARŽELIO KIEMĄ
BUS UŽDARYTI
NUO 10.00 – 17.00 VAL.

AČIŪ UŽ SUPRATINGUMĄ
ADMINISTRACIJA

 

Gerb. tėveliai,

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 50 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai – elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.

http://www.vilnius.lt/index.php?1592329389