VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

 

STRATEGIJA  – ŠVIETIMAS

TIKSLAI:

 • Sukurti vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui bei sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui skirtas programas bei palankią aplinką, tenkinančią vaiko saugumo, prigimtinio aktyvumo ir pažinimo poreikius.
 • Užtikrinti kokybišką ir visapusišką ugdymąsi, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus ir daromą pažangą.
 • Diegti daugiakultūrinės bendruomenės narių glaudų bendradarbiavimą, pagrįstą tarpusavio pagarba ir tolerancija.

VEIKLOS RŪŠYS:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Lopšelio-darželio uždaviniai:

 1. Parengti sveikos gyvensenos ugdymosi programą ir atnaujinti vaiko sveikatos stiprinimo programą „Mažieji sveikuoliai“;
 2. Sukurti prigimtinį vaiko aktyvumą, individualius poreikius bei emocinio intelekto vystymąsi skatinančias aplinkas;
 3. Sudaryti sąlygas mokytojams ir kitiems specialistams nuolat kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias ir gebėjimus;
 4. Atnaujinti vaikų pasiekimų vertinimo ir tėvų (globėjų) informavimo sistemą;
 5. Tobulinti įvairiapusės pagalbos šeimai sistemą, kryptingai plėtoti Vaiko gerovės komisijos veiklą;
 6. Sudaryti sąlygas STEAM ugdymosi metodo plėtojimui, siekiant kokybiško ir inovatyvaus vaikų ugdymo;
 7. Siekti daugiakultūrinės bendruomenės bendradarbiavimo įgyvendinant bendrus renginius ir projektus;
 8. Puoselėti pagarbą šeimų kultūriniams ir tautiniams skirtumams.