VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

 

STRATEGIJA  – ŠVIETIMAS

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS:

  • Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
  • Kokybiškos ugdymo paslaugos;
  • Išsilavinę, kūrybingi aukštos kvalifikacijos pedagogai;
  • Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant inovacijas;
  • Smurto prevencijos programos diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

VEIKLOS RŪŠYS:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Lopšelio-darželio uždaviniai:

1.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

1.2. puoselėti specialiųjų poreikių vaikų galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę; teikti specialistų pagalbą;

1.3. užtikrinti visapusišką pagalbą vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose;

1.4. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

1.5. padėti vaikui suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes (tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo ir kt.);

1.6. saugoti ir puoselėti vaiko kultūrą;

1.7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą;

1.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

1.9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;

1.10. užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką;

 

Vykdydamas šiuos uždavinius lopšelis-darželis atlieka tokias funkcijas:

1.1. rengia ikimokyklinio ugdymo programas;

1.2. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina ugdymo kokybę;

1.3. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis, atsižvelgdamas į vietos ir įstaigos bendruomenės reikmes, taip pat vaikų, tėvų (globėjų) poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

18.4. rengia kvalifikacijos programas, švietimo projektus;

1.5. teikia informacinę,  specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą;

1.6. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

1.7. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

1.8. sudaro sąlygas darbuotojams profesionaliai augti ir tobulėti;

1.9. bendradarbiauja su kitomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus, diskusijas ir kt.;

1.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

1.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

1.12. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;

1.13. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

1.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

MISIJA

Ugdyti doroviškai ir fiziškai stiprią asmenybę, siekiant atskleisti individualius vaiko gebėjimus, vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrinančias pagalbą kiekvienam vaikui.

VIZIJA

Lopšelis-darželis ,,Berželis‘‘ – tai nuolatinio tobulinimosi bei patirties skleidimo ugdymo įstaiga, kuri stengiasi puoselėti prigimtinio vaiko galių atsiskleidimą, pasirengusi plėsti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius.