ĮTRAUKUSIS UGDYMAS – kokybiškas ugdymas kiekvienam ugdytiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Švietimo sistema sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti  savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos reikmės.

Ugdymo įstaigos lygmeniu pagalbą vaikui teikia švietimo pagalbos specialistų komanda (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padejėjas, kt.).

Valstybės lygmeniu švietimo pagalbos teikimą užtikrina Pedagoginė-psichologinė tarnyba, Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos įtraukties švietime centras, ŠMM, kitos institucijos.

Vienas pirmųjų žingsnių, užtikrinančių įtraukties principo sėkmingą ir kokybišką įgyvendinimą ugdymo įstaigoje – visos įstaigos bendruomenės vizija, nuostatos ir bendri susitarimai.

Ankstyvojo amziaus vaiku itraukusis ugdymas

Tėvams-globėjams-apie-specialiųjų-ugdymosi-poreikių-vaikus-iki-7-m.-bei-pagalbos-galimybes-vaikui-šeimai-Vilniaus-mieste

Įvairiapusį Raidos Sutrikimą, turinčių vaikų-integracija-ikimokyklinėse-įstaigose 

Metodinė priemonė Mano emocijos