Įtraukusis ugdymas – atsivėrusi erdvė, orientuojanti tiek šeimas, tiek bendrojo ugdymo įstaigas veikti bendrai, darniai ir kūrybingai, nes mūsų visuomenė jau yra pasiekusi raidos tarpsnį, kai švietimo prieinamumas kiekvienam asmeniui tapo realybe. Įtrauktis – tai: 1) kas susiję su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių; 2) atsakas į atskirtį, nulemtą dėstomųjų dalykų; 3) kas susiję su pažeidžiamomis grupėmis; 4) kryptis, vedanti link „mokyklos visiems“; 5) esminis požiūris į ugdymą ir visuomenę.

Įtraukiojo švietimo sistemoje rūpinamasi kiekvienu ugdytiniu, stengiantis kuo prasmingesnio jo dalyvavimo ugdymesi ir siekiant apriboti šį dalyvavimą apsunkinančius veiksnius, kad būtų išvengta atskirties švietime ir visuomenėje. Įtraukiojo švietimo tikslas – padidinti švietimo prieinamumą ir skatinti veiksmingą visų ugdytinių, kuriuos sistema linkusi atskirti, galimybių plėtrą ir savo ugdymosi potencialo realizavimą. Įtraukties esmę atspindi ir pagrindinės įtraukiojo švietimo strategijos:
 • kompetencijos pagrindas;
 • individualių poreikių atitikimas;
 • kliūčių nustatymas ir pašalinimas;
 • priklausomybės skatinimas;
 • bendruomeniškumas;
 • ankstesnių ir esamų iniciatyvų stiprinimas (Ontario’s equity and inclusive education strategy, 2009, p. 3).
Įtraukusis ugdymas, kurio pirminis tikslas buvo padėti labiausiai pažeidžiamiems, ypatingiems vaikams, iš tiesų kuria mokyklą, kurioje visi vaikai jaučiasi ypatingi, t.y. įvertinti ir svarbūs. Ugdymo institucija – tai skirtingų žmonių susitikimo vieta, kuri skatina susitarimus tarp visos bendruomenės narių ir prasmingus santykius, kurie daro įtaką ugdymui(si), pašalinant kliūtis, skatinant vaiko lūkesčius. Pasiekti visų šitų komponentų padeda nuolatinis aplinkos tobulinimas ir vertybės.

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

Komisijos pirmininkė: Erika Rynkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos pavaduotoja: Jevgenija Bolut, logopedė;

Komisijos sekretorė: Danutė Savičienė.

Komisijos nariai:

Vilija Zubkauskienė, psichologė;

Jorūnė Saulevičienė, soc. pedagogė;

Dalia Bovšytė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Kristina Nikitinienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos kompetencijoje – spręsti, analizuojant asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo įstaigos gyvenime, ugdymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškant naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkiant reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

Vaiko gerovės komisija vadovaujasi Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, kurį galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8a552a02fc311e78397ae072f58c508

Tėvams-globėjams-apie-specialiųjų-ugdymosi-poreikių-vaikus-iki-7-m.-bei-pagalbos-galimybes-vaikui-šeimai-Vilniaus-mieste

Tėvams_globėjams) dėl 2015 m. gimusių vaikų, 2022-2023 m.m. pradėsiančių mokytis pagal pradinio ugdymo programą, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo

_____________________________________________________________________________

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BERŽELIS”

SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS 2021-2022 M. M.

LOGOPEDAS

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
8.30-12.00

Ikimokyklinės grupės

           8.30-11.40

Ikimokyklinės grupės

8.30-11.40

Ikimokyklinės grupės

8.30-11.40

Ikimokyklinės grupės

8.30-12.00

Ikimokyklinės grupės

12.00-13.30

Priešmokyklinė grupė

11.40-13.30

Priešmokyklinė grupė

11.40-13.00

Priešmokyklinė grupė

11.40-13.00

Priešmokyklinė grupė

12.00-13.00

Priešmokyklinė grupė

13.30-14.30

Konsultacijos pedagogams, metodinis darbas

13.30-14.30

Konsultacijos pedagogams, metodinis darbas

13.00-14.30

Darbas VGK, metodinis darbas

13.00-18.00

Seminarai, metodinis darbas

13.00-17.30

Seminarai, metodinis darbas

14.30-18.00

Ikimokyklinės grupės

14.30-17.30

Ikimokyklinės grupės

14.30-17.00

Ikimokyklinės grupės

   
  17.30-18.30 Konsultacijos tėvams 17.00-18.00 Konsultacijos tėvams    

 

PSICHOLOGAS

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
8.00-13.00

Kontaktinės darbo valandos

    8.00-13.00

Kontaktinės darbo valandos

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
  8.00-14.00

 

8.00-13.00 (kontaktinės darbo valandos)

 

 

 

12.30-17.30

 

12.30-13.00

15.00-17.30

(kontaktinės darbo valandos)

 

LOGOPEDO VEIKLA

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopediniai užsiėmimai vyksta nuo 9.00 val. iki 17.00 val.(pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais) bei nuo 9.00 iki 13.00 val (ketvirtadieniais, penktadieniais).

Tėvai konsultuojami antradieniais ir trečiadieniais vakare nuo 17.00 iki 18.00 val.

Logopedinės ugdymo programos ir užsiėmimų tvarkaraštis yra sudaromi pagal vaiko negalios ir sutrikimų pobūdį, vaiko ugdymosi poreikių lygį (labai dideli, dideli, vidutiniai, nedideli), amžių.

Skiriamų pratybų skaičius 1-4 užsiėmimai per savaitę, užsiėmimai būna individualūs, pogrupiniai ir grupiniai; trukmė – 20-25 min. priklausomai nuo konkretaus vaiko poreikių ir amžiaus.

Programos yra sudaromos ir naudojamos pagal šiuos kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdžius, ypatumus:

1. Kalbėjimo sutrikimai (fonetiniai, sklandaus kalbėjimo (mikčiojimo), balso);

2. Kalbos sutrikimai (fonologiniai ir kalbos (išraiškos ir suvokimo sutrikimai) neišsivystymas (nežymus, vidutinis, žymus);

3. Komunikacijos (bendravimo) sutrikimai. Jeigu vaikas turi negalią arba įvairiapusį, kompleksinį raidos sutrikimą, dirbama kompleksiškai, parengiamos individualios programos.

Programos yra pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus ugdytinio specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdytinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis Švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis.

Logopedo pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, gebėjimų, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo pobūdžio bei tampraus logopedo, tėvų, pedagogų ir kitų specialistų bendradarbiavimo bei gero, nuoseklaus pratybų lankomumo.

LOGOPEDO FUNKCIJOS:

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
 • Bendradarbiaudami su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • Padeda įveikti specialiųjų poreikių ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Vyr. logopedė Jevgenija Bolut (el. pašto adresas jevgenijaza@gmail.com)

______________________________________________________________________________

PSICHOLOGO VEIKLA

Psichologas teikia psichologinę pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų.

Psichologė dirba pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 13.00 val.

 

PSICHOLOGO FUNKCIJOS:

 • įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Įstaigos vaiko gerovės komisijoje;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus;
 • dalyvauja formuojant teigiamą įstaigos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnyba, psichikos sveikatos centru, policija ir kt.), bei atlieka ugdytinių veiklos ir elgesio užsiėmimų metu stebėseną;
 • teikia informaciją apie vaikus, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius;

Psichologė Vilija Zubkauskienė (el. pašto adresas vilija.vysniauskaite@gmail.com)

_______________________________________________________________________________

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine instrukcija ir etikos principais.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
 • konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);
 • korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
 • vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
 • šviečiamąją (informuoja, aiškina);
 • koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
 • prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
 • teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • socialinio ugdymo.

Socialinė pedagogė Jorūnė Saulevičienė (El. pašto adresas jorune.sauleviciene@gmail.com)

_______________________________________________________________________________

Informacija apie patyčias

Patyčios

DĖL PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ VAIKUI, TURINČIAM ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMŲ, IR JO ŠEIMAI TEIKIMO (Reg. Nr. A51-118905/20(3.3.2.26E-AD17))

Elektroninio dokumento nuorašas

_______________________________________________________________________________

Dėl vaiko brandumo vertinimo

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Pristatome pokyčius šioje srityje:

– Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).

– Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Su teisės aktu galima susipažinti: https://www.e-tar.lt/…/leg…/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

________________________________________________________________________________

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJA

Prevencija (plačiąja prasme) – tai nuolatinis, cikliškas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamų arba galimų problemų nustatymą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą.

Intervencija– mokyklos vadovo, pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų darbuotojų koordinuoti veiks­mai, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalbos priemonių visuma.

Universaliosios prevencijos priemonės ikimokyklinio ugdymo įstaigos lygmeniu apima:

 • • mokyklos veiklą ir valdymą;
 • • ugdytinių ir pedagogų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą;
 • • pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimą;
 • • ugdytinių pozityvių vertybių formavimą;
 • • tėvų įtraukimą / įsitraukimą.

Kas gi yra tos „patyčios”?

Šiame apraše rasite kaip atpažinti smurtą ir patyčias: Smurto atpažinimo rekomendacijos

Pranešimo apie patyčias forma Forma

Reagavimo į smurtą ir patyčias schemos.

       Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 2018 metų liepos, draudžia bet kokį smurtą ir fizines bausmes vaikų atžvilgiu.

Remiantis įstatymu, smurtas prieš vaiką – tai veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, jeigu dėl to vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata, normali raida, jam sukeltas skausmas ar pavojus gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas. Smurtu prieš vaiką taip pat laikoma vaiko nepriežiūra. Smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis.

Dėl ukrainiečių vaikų ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo

Siekdami pedagogams padėti kuo sėkmingiau vykdyti ugdymo procesą, dalinamės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta metodine medžiaga pedagogams, ugdantiems iš užsienio atvykusius ikimokyklinio amžiaus vaikus. Metodinės priemonės taip pat labai pravers ir mokant  lietuvių kalbos  užsieniečių vaikus.  Metodinė medžiaga skirta 2–3 metų vaikams https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18050 ir 3–5 metų vaikams https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18103.   Pedagogai čia ras 17 sociokultūrinių temų, kuriose integruojama lietuvių kalba, kultūra, istorija. Veiklos orientuotas į vaiko žodyno turtinimą ir aktyvesnę vartoseną, taisyklingą tartį ir artikuliaciją, trumpo skaitomo teksto supratimą ir kūrybinių užduočių atlikimą, lavinamuosius žaidimus. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad labai svarbu  suteikti visapusišką švietimo pagalbą vaikams, o ypatingai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems. Siekiant užtikrinti tokių vaikų ugdymo kokybę, prašome pasitelkti Jūsų įstaigose dirbančius švietimo pagalbos specialistus,  glaudžiai bendradarbiauti su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, kuri ragina Jus kreiptis į paskirtus kuratorius ir konsultuotis vaikų  ugdymo klausimais. Pažymime, kad  PPT operatyviai atliekamas vaikų SUP įvertinimas pagal turimus dokumentus ir skiriama pagalba vaikams, turintiems didelių ir labai didelių poreikių.  Artimiausiu metu PPT parengs Vaikų, atvykusių iš Ukrainos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo  pagalbos skyrimo taisykles ir  jomis pasidalins su švietimo įstaigomis.

Dalinamės ir kita naudinga informacija:

·         nemokamas konsultacijas vaikams teikia Vilniaus šeimos  psichologijos centre dirbanti psichologė iš Ukrainos https://www.seimospsichologija.lt/psichologo-konsultacijos-vaikams-ir-paaugliams-rusu-kalba

·         patarimai, kaip reaguoti į vaikų jausmus ir elgesį https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/paramos-vaikams-centras-ukrainos-vaikai-salia-musu-kaip-reaguoti-i-ju-jausmus-ir-elgesi/28011

·         skaitmeninis turinys mokytojams https://www.emokykla.lt/

·         naudinga ŠMSM informacija https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/naudingos-nuorodos-lietuvos-mokykloms

·         kaip kalbėti su vaikais karo tema https://www.vilniausppt.lt/2022/02/25/del-traumojancios-situacijos-susijuosios-su-ivykiais-ukrainoje/

 Atmintinė IU įstaigų VGK ir pedagogams

INFORMACIJA MOKYKLOMS DĖL SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO VAIKAMS