Įtraukusis ugdymas – atsivėrusi erdvė, orientuojanti tiek šeimas, tiek bendrojo ugdymo įstaigas veikti bendrai, darniai ir kūrybingai, nes mūsų visuomenė jau yra pasiekusi raidos tarpsnį, kai švietimo prieinamumas kiekvienam asmeniui tapo realybe. Įtrauktis – tai: 1) kas susiję su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių; 2) atsakas į atskirtį, nulemtą dėstomųjų dalykų; 3) kas susiję su pažeidžiamomis grupėmis; 4) kryptis, vedanti link „mokyklos visiems“; 5) esminis požiūris į ugdymą ir visuomenę.

Įtraukiojo švietimo sistemoje rūpinamasi kiekvienu ugdytiniu, stengiantis kuo prasmingesnio jo dalyvavimo ugdymesi ir siekiant apriboti šį dalyvavimą apsunkinančius veiksnius, kad būtų išvengta atskirties švietime ir visuomenėje. Įtraukiojo švietimo tikslas – padidinti švietimo prieinamumą ir skatinti veiksmingą visų ugdytinių, kuriuos sistema linkusi atskirti, galimybių plėtrą ir savo ugdymosi potencialo realizavimą. Įtraukties esmę atspindi ir pagrindinės įtraukiojo švietimo strategijos:
 • kompetencijos pagrindas;
 • individualių poreikių atitikimas;
 • kliūčių nustatymas ir pašalinimas;
 • priklausomybės skatinimas;
 • bendruomeniškumas;
 • ankstesnių ir esamų iniciatyvų stiprinimas (Ontario’s equity and inclusive education strategy, 2009, p. 3).
Įtraukusis ugdymas, kurio pirminis tikslas buvo padėti labiausiai pažeidžiamiems, ypatingiems vaikams, iš tiesų kuria mokyklą, kurioje visi vaikai jaučiasi ypatingi, t.y. įvertinti ir svarbūs. Ugdymo institucija – tai skirtingų žmonių susitikimo vieta, kuri skatina susitarimus tarp visos bendruomenės narių ir prasmingus santykius, kurie daro įtaką ugdymui(si), pašalinant kliūtis, skatinant vaiko lūkesčius. Pasiekti visų šitų komponentų padeda nuolatinis aplinkos tobulinimas ir vertybės.
INFORMACIJA APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/itraukiojo-ugdymo-link/25220

_____________________________________________________________________________

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL 2016 m. gimusių, 2023-2024 m.m. pradėsiančių lankyti mokyklą spec. poreikių įvertinimo

Informacija_tėvams

Informacija apie patyčias

Patyčios

DĖL PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ VAIKUI, TURINČIAM ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMŲ, IR JO ŠEIMAI TEIKIMO (Reg. Nr. A51-118905/20(3.3.2.26E-AD17))

 

NUKENTĖJAI? NETYLĖK! 

Dingo be žinios šeimos narys! Nukentėjai nuo prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje, ar kitų nusikaltimųIeškai socialinės, psichologinės, teisinės pagalbos ar emocinės paramos! 

Nemokamos konsultacijos:8 800 26161 (I-V 10-16)    

Nukentėjai nuo prekybos žmonėmis Lietuvoje ar užsienyje ! Ieškai socialinės, psichologinės,  pagalbos ar emocinės paramos ! Atrodo įtartinas darbo pasiūlymas užsienyje, o gal jau patiri išnaudojimą ir nežinai kur kreiptis ! Netylėk! kreipkis į pagalbą teikiančias organizacijas skambink  24/7 į karštąją pagalbos linija

 Lietuvoje 8 800 91119,

Užsienyje 8 616 91119 

Elektroninio dokumento nuorašas

smurtas2-PLAKATAS

_______________________________________________________________________________

Dėl vaiko brandumo vertinimo

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Pristatome pokyčius šioje srityje:

– Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).

– Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Su teisės aktu galima susipažinti: https://www.e-tar.lt/…/leg…/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

dėl_priešmokyklinio_ugdymo-brandumo-ugdytis

priešmokyklinis_ugdymas_ir_brandumo-vertinimo

________________________________________________________________________________

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJA

Prevencija (plačiąja prasme) – tai nuolatinis, cikliškas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamų arba galimų problemų nustatymą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą.

Intervencija– mokyklos vadovo, pavaduotojų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų darbuotojų koordinuoti veiks­mai, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą, taip pat – švietimo pagalbos priemonių visuma.

Universaliosios prevencijos priemonės ikimokyklinio ugdymo įstaigos lygmeniu apima:

 • • mokyklos veiklą ir valdymą;
 • • ugdytinių ir pedagogų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą;
 • • pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimą;
 • • ugdytinių pozityvių vertybių formavimą;
 • • tėvų įtraukimą / įsitraukimą.

Kas gi yra tos „patyčios”?

Šiame apraše rasite kaip atpažinti smurtą ir patyčias: Smurto atpažinimo rekomendacijos

Pranešimo apie patyčias forma Forma

Reagavimo į smurtą ir patyčias schemos.

       Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 2018 metų liepos, draudžia bet kokį smurtą ir fizines bausmes vaikų atžvilgiu.

Remiantis įstatymu, smurtas prieš vaiką – tai veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, jeigu dėl to vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata, normali raida, jam sukeltas skausmas ar pavojus gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas. Smurtu prieš vaiką taip pat laikoma vaiko nepriežiūra. Smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis.

Dėl ukrainiečių vaikų ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo

Siekdami pedagogams padėti kuo sėkmingiau vykdyti ugdymo procesą, dalinamės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta metodine medžiaga pedagogams, ugdantiems iš užsienio atvykusius ikimokyklinio amžiaus vaikus. Metodinės priemonės taip pat labai pravers ir mokant  lietuvių kalbos  užsieniečių vaikus.  Metodinė medžiaga skirta 2–3 metų vaikams https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18050 ir 3–5 metų vaikams https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18103.   Pedagogai čia ras 17 sociokultūrinių temų, kuriose integruojama lietuvių kalba, kultūra, istorija. Veiklos orientuotas į vaiko žodyno turtinimą ir aktyvesnę vartoseną, taisyklingą tartį ir artikuliaciją, trumpo skaitomo teksto supratimą ir kūrybinių užduočių atlikimą, lavinamuosius žaidimus. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad labai svarbu  suteikti visapusišką švietimo pagalbą vaikams, o ypatingai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems. Siekiant užtikrinti tokių vaikų ugdymo kokybę, prašome pasitelkti Jūsų įstaigose dirbančius švietimo pagalbos specialistus,  glaudžiai bendradarbiauti su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, kuri ragina Jus kreiptis į paskirtus kuratorius ir konsultuotis vaikų  ugdymo klausimais. Pažymime, kad  PPT operatyviai atliekamas vaikų SUP įvertinimas pagal turimus dokumentus ir skiriama pagalba vaikams, turintiems didelių ir labai didelių poreikių.  Artimiausiu metu PPT parengs Vaikų, atvykusių iš Ukrainos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir švietimo  pagalbos skyrimo taisykles ir  jomis pasidalins su švietimo įstaigomis.

Dalinamės ir kita naudinga informacija:

·         nemokamas konsultacijas vaikams teikia Vilniaus šeimos  psichologijos centre dirbanti psichologė iš Ukrainos https://www.seimospsichologija.lt/psichologo-konsultacijos-vaikams-ir-paaugliams-rusu-kalba

·         patarimai, kaip reaguoti į vaikų jausmus ir elgesį https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/paramos-vaikams-centras-ukrainos-vaikai-salia-musu-kaip-reaguoti-i-ju-jausmus-ir-elgesi/28011

·         skaitmeninis turinys mokytojams https://www.emokykla.lt/

·         naudinga ŠMSM informacija https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/naudingos-nuorodos-lietuvos-mokykloms

·         kaip kalbėti su vaikais karo tema https://www.vilniausppt.lt/2022/02/25/del-traumojancios-situacijos-susijuosios-su-ivykiais-ukrainoje/

 Atmintinė IU įstaigų VGK ir pedagogams

INFORMACIJA MOKYKLOMS DĖL SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO VAIKAMS