Lopšelio-darželio struktūrą sudaro:

•Lopšelio-darželio Taryba;

• Administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
• Pedagogai – grupių auklėtojos (mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą), priešmokyklinio ugdymo pedagogės (mokytojos, dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą), logopedė, psichologė;
• Dietistė koordinuoja vaikų maitinimo bei sanitarinio-higieninio režimo organizavimą;
• Aptarnaujantis personalas: auklėtojų padėjėjos, virėjos, valytojos, pastatų ir statinių priežiūros darbininkai, sargai, kiemsargiai – rūpinasi įstaigos patalpų švara ir higiena, organizuoja ir vykdo pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą.