Sprendimai dėl mokesčių, darželio lankymo/nelankymo

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ-AR_2022-07-01 (nauja redakcija)

DĖL MOKESČIO UZ VAIKO IŠLAIKYMA_suvestinė (sena redakcija)

Vaiko lankymoNelankymo informavimo aprasas

Sprendimai dėl vaikų priėmimo į lopšelį-darželį

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo_5-punkto-pakeitimas

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo-tvarkos-aprašo-pakeitimo

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo-tvarkos-aprašo-tvirtinimo-papildymo

Aprašas dėl lopšelio-darželio lankymo-nelankymo

Vaiko lankymo-nelankymo informavimo aprasas

Vaikų turizmo ir išvykų organizavimo aprašas

Vaikų-turizmo-renginių-organizavimo-tvarka-2021

______________________________________________________________________________

Vaiko teisių apsaugos įstatymai

VAIKO-TEISIŲ-APSAUGOS-PAGRINDŲ-ĮSTATYMAS

VAIKO-TEISIŲ-KONVENCIJA

_______________________________________________________________________________

MOBINGAS, PSICHOLOGINIS SMURTAS


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 Vilnius

LIETUVOS-RESPUBLIKOS-ŠVIETIMO-ĮSTATYMAS

Parsisiųsti MS Word formatu

nauja redakcija

VALSTYBINĖS-ŠVIETIMO-STRATEGIJOS-2013-2020-METŲ-GAIRĖS

LIETUVOS-PAŽANGOS-STRATEGIJA


Mokytojų atestacijos dokumentai

Atestacijos-nuostatai

Atmintinė-mokytojui

________________________________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93, Vilnius Skaityti plačiau

 


R E K O M E N D A C I J O S „Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių –Įpareigojimo būti namuose nustatytu laiku ir įpareigojimo nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, – vykdymo“ Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.(1.3) V-327.

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d įsakymas Nr. -941 „Dėl bendrųjų socialinės psichologinės pagalbos teikimo nuostatų“.

Lietuvos respublikos Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I – 621 .

Lietuvos respublikos Vyriausybės 2000-01-11 nutarimas Nr.28 “Dėl vaikų laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos“.

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621 (Žin., 1994, Nr.89-1706; 2004, Nr. 88-3208, Nr. 152-5534; 2006, Nr.17-592).

Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996 kovo 14d. Nr. I – 1234

 

Lygių galimybių politika

LYGIU GALIMYBIU POLITIKA