Sprendimai dėl mokesčių, darželio lankymo/nelankymo

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ-AR_2022-07-01 (nauja redakcija)

DĖL MOKESČIO UZ VAIKO IŠLAIKYMA_suvestinė (sena redakcija)

Vaiko lankymoNelankymo informavimo aprasas

Sprendimai dėl vaikų priėmimo į lopšelį-darželį

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo_5-punkto-pakeitimas

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo-tvarkos-aprašo-pakeitimo

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo-tvarkos-aprašo-tvirtinimo-papildymo

Aprašas dėl lopšelio-darželio lankymo-nelankymo

Vaiko lankymo-nelankymo informavimo aprasas

Vaikų turizmo ir išvykų organizavimo aprašas

Vaikų-turizmo-renginių-organizavimo-tvarka-2021

______________________________________________________________________________

Vaiko teisių apsaugos įstatymai

VAIKO-TEISIŲ-APSAUGOS-PAGRINDŲ-ĮSTATYMAS

VAIKO-TEISIŲ-KONVENCIJA

_______________________________________________________________________________

MOBINGAS, PSICHOLOGINIS SMURTAS

Priekabiavimo ir smurto prevencijos taisyklės

DĖL NAUJOS REDAKCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO
ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO

Peržiūrėti ADOC formato elektroninius dokumentus galite naudodamiesi ADOC dokumentų peržiūros ir tikrinimo paslauga – https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view   arba   https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 Vilnius

LIETUVOS-RESPUBLIKOS-ŠVIETIMO-ĮSTATYMAS

Parsisiųsti MS Word formatu

nauja redakcija

VALSTYBINĖS-ŠVIETIMO-STRATEGIJOS-2013-2020-METŲ-GAIRĖS

LIETUVOS-PAŽANGOS-STRATEGIJA


Mokytojų atestacijos dokumentai

Atestacijos-nuostatai

Atmintinė-mokytojui

________________________________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93, Vilnius Skaityti plačiau

 


R E K O M E N D A C I J O S „Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių –Įpareigojimo būti namuose nustatytu laiku ir įpareigojimo nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, – vykdymo“ Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.(1.3) V-327.

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d įsakymas Nr. -941 „Dėl bendrųjų socialinės psichologinės pagalbos teikimo nuostatų“.

Lietuvos respublikos Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I – 621 .

Lietuvos respublikos Vyriausybės 2000-01-11 nutarimas Nr.28 “Dėl vaikų laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos“.

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621 (Žin., 1994, Nr.89-1706; 2004, Nr. 88-3208, Nr. 152-5534; 2006, Nr.17-592).

Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996 kovo 14d. Nr. I – 1234

 

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI
PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (VAISTŲ LAIKYMO,
IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS

Mokinio savirūpos tvarkos aprasas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS (TOLIAU – UGDYMO ĮSTAIGA)

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ UGDYMO ĮSTAIGOJE

IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO

APIE UGDYMO ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ

TVARKOS APRAŠAS

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą

 

Lygių galimybių politika

LYGIU GALIMYBIU POLITIKA