SAVIVALDA

Darželyje veikia šios savivaldos institucijos:

 1. Įstaigos taryba– telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus,
  svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams, aktualiems klausimams spręsti.
  Tarybą sudaro 9 nariai.
  Pirmininkas: logopedė Jevgenija Bolut
  Nariai: tėvai – Tatjana Baltakė, Violeta Tolkačiova, Joanna Kartunovič, Renata Kučevskaja; pedagogai – muzikos mokytoja Tamara Tretjakova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Bovšytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Veslava Pekarska; socialinė partnerė – Zita Kurkulionienė
 2. Pedagogų taryba– ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi darželyje dirbantys pedagogai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.
 3. Metodinė taryba– išrinkta ir aprobuota pedagogų tarybos posėdyje – padeda
  efektyviai organizuoti ugdymo procesą, padeda įgyvendinti ugdymo uždavinius.
 4. Darbuotojų taryba (atstovauja darbuotojų interesus pagal darbo kodeksą).