Vizija. Lopšelis – darželis ,,Berželis‘‘ – atvira pokyčiams ir atliepianti bendruomenės poreikius ugdymo įstaiga, puoselėjanti kiekvieno vaiko gerovę ir užtikrinanti jų visapusišką prigimtinių galių skleidimąsi.

Misija. Bendradarbiaujant su vaikų tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais užtikrinti kokybišką, inovatyvų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, tenkinant kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes, ugdant emociškai ir fiziškai stiprią asmenybę.

Vertybės. Pagarba vaikui, jo individualumo pripažinimas ir puoselėjimas; kokybiškas, inovatyvus ugdymas ir vaikų gerovės užtikrinimas; abipuse pagarba, tolerancija, pasitikėjimu grindžiamas bendravimas ir bendradarbiavimas; lietuvių, rusų ir lenkų tautų kultūrinių, kalbinių ypatumų puoselėjimas; mokytojų ir kitų darbuotojų nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, komandinio darbo veiksmingumas.

 

       TIKSLAI

 1. Sukurti vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui bei sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui skirtas programas bei palankią aplinką, tenkinančią vaiko saugumo, prigimtinio aktyvumo ir pažinimo poreikius.
 2. Užtikrinti kokybišką ir visapusišką ugdymąsi, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus ir daromą pažangą.
 3. Diegti daugiakultūrinės bendruomenės narių glaudų bendradarbiavimą, pagrįstą tarpusavio pagarba ir tolerancija.

 

         UŽDAVINIAI

 1. Parengti sveikos gyvensenos ugdymosi programą ir atnaujinti vaiko sveikatos stiprinimo programą „Mažieji sveikuoliai“.
 2. Sukurti prigimtinį vaiko aktyvumą, individualius poreikius bei emocinio intelekto vystymąsi skatinančias aplinkas.
 3. Sudaryti sąlygas mokytojams ir kitiems specialistams nuolat kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias ir gebėjimus.
 4. Atnaujinti vaikų pasiekimų vertinimo ir tėvų (globėjų) informavimo sistemą.
 5. Tobulinti įvairiapusės pagalbos šeimai sistemą, kryptingai plėtoti Vaiko gerovės komisijos veiklą.
 6. Sudaryti sąlygas STEAM ugdymosi metodo plėtojimui, siekiant kokybiško ir inovatyvaus vaikų ugdymo.
 7. Siekti daugiakultūrinės bendruomenės bendradarbiavimo įgyvendinant bendrus renginius ir projektus.
 8. Puoselėti pagarbą šeimų kultūriniams ir tautiniams skirtumams.