MISIJA

         Ugdyti doroviškai ir fiziškai stiprią asmenybę, siekiant atskleisti individualius vaiko gebėjimus, vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrinančias pagalbą kiekvienam vaikui.

VIZIJA

    Lopšelis – darželis ,,Berželis‘‘ – tai nuolatinio tobulinimosi bei patirties skleidimo ugdymo įstaiga, kuri stengiasi puoselėti prigimtinio vaiko galių atsiskleidimą, pasirengusi plėsti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius.

PRIORITETAI:

 • Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas;
 • Smurto prevencijos programos diegimas;
 • Kokybiškos ugdymo paslaugos;
 • Išsilavinę, kūrybingi aukštos kvalifikacijos pedagogai; 
 • Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas;
 • Vaikams ir darbuotojams palankus emocinis ir psichologinis klimatas. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.Strateginis tikslas – sukurti patrauklią ir modernią ugdymosi instituciją, teikiančią kokybišką ugdymą.

              Uždaviniai:

 1. Kūrybingai ir veiksmingai įgyvendinti pačių parengtą ir atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą, siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų.
 2. Siekti aukštos darbuotojų kompetencijos ir kultūros, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, formuoti veiklią, atsakingą ir sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandose.
 3. Gerinti vaikų ugdymo(si) materialinę bazę, įsigyjant šiuolaikinių ugdymosi priemonių, plėtojant informacinių komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese.

2.Strateginis tikslas – tobulinti ugdytinių tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ugdymo procese.

       Uždaviniai:

 1.  Atrasti naujų, šiuolaikiniams tėvams patrauklių informacijos perteikimo būdų bei bendravimo ir bendradarbiavimo formų.
 2. Stiprinti ryšius su vietos bendruomenės savivalda, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje.

3.Strateginis tikslas – sukurti savitą, sveiką, pozityviais bendruomenės narių santykiais grindžiamą aplinką.

       Uždaviniai:

 1. Parengti sveikatos stiprinimo programą „Mažieji sveikuoliai“ ir tapti sveikatą stiprinančia įstaiga.
 2. Palaikyti teigiamą emocinį ir psichologinį mikroklimatą bendruomenėje.
 3. Modernizuoti įstaigas patalpas, pritaikant jas šiuolaikinio vaiko poreikiams.